Na této stránce naleznete témata diplomových prací, vypsaných naším ústavem pro daný akademický rok.

Akademický rok 2019/2020

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

 

Téma

Využití elektrodialýzy v „zero-liquid discharge“ procesech

Stručný popis

laboratorní elektrodialyzér; zahušťování roztoků solí; problematika zanášení membrán; součást projektu MPO

Student/ka

Bc. Martin Chejn

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Studium cross-flow mikrofiltrace s keramickou membránou

Stručný popis

Testování zařízení, vliv provozních parametrů na výkon a selektivitu, možnosti omezení zanášení membrány

Student/ka

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

 

Téma

Numerická analýza kontinuálního dialyzéru s recyklem

Stručný popis

Vypracování matematického modelu transportu jedné složky membránou v případě, že část difuzátu je recyklována. Vypracování a odladění programu nutného pro numerickou analýzu.

(Pozn.: Vhodné pro studenty, kteří již mají zkušenosti s programováním a nejsou jim cizí numerické metody)

Student/ka

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

 

Téma

Zádrž plynů v kapalinách a pádová rychlost kulových částic ve vazké tekutině

Stručný popis

Literární rešerše. Návrh metodiky měření zádrže plynu v kapalinách, pádové rychlosti v těchto systémech a její experimentální ověření. Vyhodnocení dat.

Student/ka

Bc. Michal Chejn

true

Akademický rok 2019/2020

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

 

Téma

Zpracování dat dálkového průzkumu země v monitoringu ŽP

Stručný popis

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem. Základem práce bude nalezení optimálního postupu určité fáze zpracování družicových snímků v GIS, či srovnání různých postupů pro účely aplikace v monitoringu ŽP. Příkladem může být srovnání několika způsobů atmosférické korekce snímků pro účely aplikace monitoringu kvality povrchových vod.

Student/ka

Bc. Vít Mergl

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

 

Téma

AOP procesy využívající peroxid vodíku

Stručný popis

Porovnávání účinnosti AOP využívající peroxid vodíku procesů na vybrané OV. Problematika bude zaměřena především na modifikovanou Fentonovu oxidaci a procesy UV/H2O2.

Student/ka

Olga Krupková

 

Téma

Elektrochemická dekolorizace odpadních vod

Stručný popis

Jde o dokončení naměřené DP z roku 2018/19

Student/ka

Veronika Nováková

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

 

Téma

Mikrofiltrace odpadní vody na zařízení s keramickou membránou

Stručný popis

Studium výkonu, selektivity a zanášení procesu MF

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc

 

Téma

Vývoj voltametrické metody pro stanovení stopových koncentrací daminozidu

Stručný popis

Bude testovánametoda izolace a nakoncentrování daminozidu pro jeho voltametrické stanovení v biologických vzorcích

Student/ka

 

 

Téma

Vývoj metody voltametrického stanovení rostlinného stimulátoru paclobutrazolu

Stručný popis

 

Student/ka

 Bc. Alona Usenko

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

 

Téma

In vitro kožní penetrace - vývoj a validace testovací metody.

Stručný popis

In vitro metodika hodnocení transdermálního přenosu chemických látek sleduje kvantitativní absorpci s použitím různých modelů kůže. Jedná se o alternativní test toxicity. Metoda vychází z OECD metodiky No. 428 a využívá vertikální statickou difuzní komůrku dle Franze. Práce zahrnuje rešerši se zaměřením na parametry ovlivňující vlastní test penetrace, validaci HPLC metody pro modelovou látku kyselinu benzoovou a ověření průniku této látky kůží či membránou za různých podmínek testu.

Student/ka

Bc. Lucie Bíšková

 

 

Akademický pracovník:

prof. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

 

Téma

Ověření funkce elektrochemického uspořádání/čidla pro sledování úprav vody

Stručný popis

Seznámení se s problematikou, experimentální ověření zvoleného uspořádání nebo/a čidla pro sledování úpravy vody včetně základní teoreticko-experimentální diskuse.

Student/ka

Bc. Jitka Ouhrabková

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

 

Téma

Kontinuální dialýza směsí obsahujících kyselinu chlorovodíkovou a její soli.

Stručný popis

Experimentální práce

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

 

Téma

Adaptační mechanismy ovlivňující odezvu roupic na toxickou látku

Stručný popis

Práce zabývající se vlivem nízkých hladin stresových faktorů (nízké koncentrace toxikantu, tepelný šok, potravní stres apod. na výslednou odezvu roupice bělavé na studovanou toxickou látku

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Téma

Degradace perfluorovaných aromatických sloučenin

Stručný popis

Diplomová práce se bude zabývat hydrodefluorací protizánětlivého léčiva „flufenamic acid“ a jeho reziduí na biodegradovatelné produkty

Student/ka

Vít Nýdrle

 

true

Akademický rok 2019/2020

Obor Hodnocení a analýza potravin

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

 

Téma

Prvková analýza vína a transport živin a těžkých kovů z půdy při pěstování vinné révy.

Stručný popis

práci bude analyzován obsáhlý soubor vzorků vín, výsledky prvkové analýzy budou hodnoceny pomocí vícerozměrných statistických metod. Dále bude navržen a prakticky realizován experiment vhodný pro sledování pohybu prvků mezi půdou, rostlinou a produkty z vinné révy.

Student/ka

Bc. Frederika Mišíková

 

Obor Analýza biologických materiálů

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

 

Téma

Využití kombinovaných postupů k odstraňování vybraných mikroorganismů z vodného prostředí

Stručný popis

Cílem práce bude za použití kombinovaných postupů, tj. membránových procesů a tzv. pokročilých oxidačních procesů (UV, ozon, fotokatalýzy atd.) odstranit z modelových vod mikrobiální znečištění. Konkrétní druhy mikroorganismů budou upřesněny po zpracování literární rešerše. Práce by byla realizována ve spolupráci s pracovníky oddělení mikrobiologie (KBBV) a je vhodné i pro studenty uvažující o pokračování svého vzdělávání v rámci doktorského studia (není to však podmínkou).

Student/ka

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

 

Téma

„Biomarkery toxického účinku pro vyhodnocování dlouhodobých testů ekotoxicity na roupici bělavé“

Stručný popis

Práce zaměřená na využití techniky HPLC při analýze tkáňových vzorků

Student/ka

 

 

Téma

„Studium biodistribuce nanočástic oxidů kovů ve tkáních roupice bělavé“

Stručný popis

Práce zaměřená na využití technik prvkové analýzy (ICP OES, ICP MS, LA-ICP-MS) a mikroskopických technik

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

 

Téma

Vývoj voltametrických metod stanovení vybraných biologicky aktivních látek (léčiv, pesticidů) s využitím různých pracovních elektrod.

Stručný popis

Předmětem diplomové práce bude vývoj voltametrických metod stanovení biologicky aktivních látek vybraných na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látek na různých pracovních elektrodách s cílem zvolit vhodnou elektrodu pro daný účel a navrhnout metodu stanovení.

Student/ka

Bc. Anna Vokounová

 

 

true
Rozšířit fotografii: 
false