Na této stránce naleznete témata diplomových prací, vypsaných naším ústavem pro daný akademický rok.

Akademický rok 2018/2019


Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrodialýza jako součást ZLD technologií

Rešerše dostupné literatury a experimenty zaměřené na stanovení limitací elektrodialýzy při zakoncentrovávání vybraných procesních vod

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Příprava a testování elektrodových materiálů

Téma je zaměřené na přípravu a testování účinnosti anodových materiálu na bázi Ti-Pd, Ti-Pt a BDD.

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Odstraňování vybraných kontaminantů z vody pomocí membránových procesů

Práce zaměřená na separaci těžkých kovů z vody kombinovaným membránovým procesem

 

 

 

true

Akademický rok 2018/2019

 


Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Zpracování dat dálkového průzkumu země v monitoringu ŽP

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem. Základem práce bude nalezení optimálního postupu určité fáze zpracování družicových dat DPZ v GIS, či srovnání různých postupů pro účely aplikace v monitoringu ŽP.

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrochemická dekolorizace odpadních vod

Téma je zaměřené na porovnávání účinnosti anodových materiálů při elektrochemické oxidaci vodorozpustných barviv a jejich vliv na tvorbu AOX v prostředí chloridů.

Bc. Veronika Nováková

 


Akademický pracovník:

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití voltametrických metod ke stanovení stimulátorů rostlin

Bude vyvíjena voltametrická metoda ke stanovení nejužívanějších rostlinných stimulátorů na bázi syntetických fytohormonů

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití elektrodialýzy pro vysoké zahuštění solných roztoků

Literární rešerše. Experimentální práce.

Magdaléna Veselá

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Lenka Janíková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Aplikační možnosti bórem dopované diamantové elektrody v analýze vybraných léčiv na bázi sulfonamidů

Experimentální práce týkající se možností voltametrické analýzy léčiv (sulfasalazin, sulfapyridin, sulfafurazol, sulfamethoxazol aj.) s využitím bórem dopované diamantové elektrody. Konkrétní látka bude vybrána na základě literární rešerše. Práce by měla zahrnovat podrobnou studii voltametrického chování vybraného léčiva a vývoj voltametrické metody jejího stanovení. Navržená metoda by měla být otestována v analýze reálných vzorků obsahujících studovanou látku.

 

 


Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Hodnocení ekotoxicity biocidů pomocí vybraných ekotoxikologických testů.

Literární rešerše na téma biocidů (definice, rozdělení, legislativa). Na vybraných biocidech provést test akutní toxicity u dafnií, test inhibice růstu řas a test inhibice respirace aktivovaného kalu. Zhodnotit toxické účinky.

 

Bc. Patricie Černá

Verifikace testovacího zařízení pro in vitro test kožní penetrace jako alternativní test toxicity.

Literární rešerše na statické difuzní komůrky dle Franze. Vývoj analytické metody (UV), ověřit „home made“ a komerční statické difuzní cely na membránách, event. provést test na reálném vzorku kůže.

 

Bc. Tomáš Hubka

 


Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Testování nových fotokatalyzátorů a jejich využití v heterogenní fotokatalýze

Práce bude zaměřena na testování účinnosti nových fotokatalyzátorů při odstraňování organického znečistění z modelových vod.

Bc. Adéla Puškáčová

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití testu ekotoxicity na roupicích pro hodnocení míry znečištění vzorků vod a půd

Práce je zaměřena na studium možnosti využití zvoleného toxikologického testu jako analytického nástroje sloužícího ke studiu míry znečištění environmentálních vzorků

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj voltametrických metod stanovení vybraných biologicky aktivních látek s využitím různých pracovních elektrod

Předmětem diplomové práce bude vývoj voltametrických metod stanovení biologicky aktivních látek vybraných na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látek na různých pracovních elektrodách s cílem zvolit vhodnou elektrodu pro daný účel a navrhnout metodu stanovení.

 

 

true

Akademický rok 2018/2019

Obor Hodnocení a analýza potravin


Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Tetovací barvy a permanentní make-up a jejich rizika pro zdraví člověka

V práci budou posuzována možná rizika použití tetovacích barev a permanentního make-upu. Práce bude zahrnovat dotazníkové šetření zaměřené na vnímání rizika spojeného s použitím uvedených produktů. Součástí práce bude stanovení obsahu těžkých kovů v těchto produktech a hodnocení nebezpečnosti jejich přítomnosti.

Bc. Eliška Eichlerová

Prvková analýza vína a transport živin a těžkých kovů z půdy při pěstování vinné révy.

V práci bude analyzován obsáhlý soubor vzorků vín, výsledky prvkové analýzy budou hodnoceny pomocí vícerozměrných statistických metod. Dále bude navržen a prakticky realizován experiment vhodný pro sledování pohybu prvků mezi půdou, rostlinou a produkty z vinné révy.

Bc. Frederika Mišíková

 

Obor Analýza biologických materiálů


Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Koncept topologické dávky při studiu toxicity nanomateriálů na roupici v agarových půdách

Koncept topologické dávky je nástroj využívaný zejména při studiu toxicity nanomateriálů na buněčných kulturách. Cílem práce je ověřit možnost využití daného konceptu i při studiu ekotoxicity nanomateriálů na organismech s vyšší mírou komplexity.

 

 


Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj voltametrických metod stanovení protizánětlivých léčiv

Diplomová práce bude zaměřena na studium voltametrického chování protizánětlivých léčiv (meloxicamu, piroxicam aj.) s využitím borem dopované diamantové elektrody. Budou vyvíjeny metody jejich stanovení, které by měly být vhodné pro analýzu farmaceutických přípravků i biologických vzorků.

Frederika Hlobeňová

 

 

 

 

 

true
Rozšířit fotografii: 
false