Na této stránce naleznete témata diplomových prací, vypsaných naším ústavem pro daný akademický rok.

Akademický rok 2022/2023

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc

 

Téma

Vývoj voltametrické metody stanovení vybraného přípravku na ochranu rostlin

Stručný popis

Literární rešerše na dané téma. Návrh podmínek voltametrické analýzy. Ověření metody v praxi.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Prof. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

 

Téma

Ověření funkce speciálního rozhraní pro vybraná environmentální měření

Stručný popis

Téma zahrnuje ověření vhodných experimentálních podmínek, které mohou ovlivňovat výsledky například žádoucích (běžných i provozních) potenciálových měření

Student/ka

Simona Uchytilová

Konzultant

Ing. Gabriela Kuchtová, PhD.

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renata Šelešovská, Ph.D.

 

Téma

Vývoj voltametrické metody stanovené vybraného léčiva

Stručný popis

Na úvod bude zpracována literární rešerše týkající se léčiva, jeho použití a možností stanovení. Předmětem experimentální části bakalářské práce bude studium voltametrického chování léčiva a vývoj voltametrické metody jeho stanovení.

Student/ka

Bc. Aneta Fendrichová

 

true

Akademický rok 2022/2023

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Cuhorka, Ph.D.

 

Téma

Fotochemická degradace a membránová technologie pro odstranění organického barviva z vodného roztoku.

Stručný popis

Student zpracuje literární rešerši na dané téma a následně experimentálně stanoví vliv pracovních podmínek na použité procesy.

Student/ka

Bc. Tomáš Urválek

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

 

Téma

Oxidační odbourávání vybraných agrochemických bioaktivních látek

Stručný popis

Téma je zaměřené na oxidační odbourávání agrochemických bioaktivních látek pomocí BDD elektrod a analytické stanovení jejich reziduální koncentrace v modelových vodách.

Student/ka

Bc. Kateřina Vokálová

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc

 

Téma

Monitorování záchytu oxidu uhličitého do vedlejších energetických produktů pomocí analyzátoru PRIMACS

Stručný popis

Záchyt CO2 bude sledován na základě analýzy sorpčního materiálu pomocí automatického analyzátoru.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

 

Téma

Mikrobiologické testy fotolytů vybraných barviv.

Stručný popis

Proveďte fotochemickou degradaci azobarviv pomocí oxidu titaničitého ve fotochemickém reaktoru a vzniklé fotolyty podrobte mikrobiologickým testům.

Studentka

Bc. Kateřina Bryčková

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová , Ph.D.

 

Téma

Možnosti nakládání s odpadními kontrastními látkami pro zobrazení magnetickou rezonancí z hlediska hodnocení životního cyklu

Stručný popis

Cílem práce je navrhnout a laboratorně ověřit postup zpracování odpadních kontrastních látek na bázi gadolinia používaných pro zobrazení magnetickou rezonancí za účelem jejich recyklace. Postup možné recyklace bude porovnán s běžným způsobem likvidace odpadních kontrastních látek jako nebezpečného odpadu spalováním z hlediska hodnocení životního cyklu.

Student/ka

Bc. Marek Tykva

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Simona Munzarová, Ph.D.

 

Téma

Aplikace principů cirkulární ekonomiky v podnikové praxi

Stručný popis

Předmětem diplomové práce je koncept cirkulární ekonomiky a možnosti její implementace v praxi výrobního podniku. V teoretické části bude představen koncept cirkulární ekonomiky – pojetí, definice, hlavní principy, legislativa, zkušenosti se zaváděním principů tohoto konceptu v praxi, omezení, příležitosti. V praktické části se práce zaměří na analýzu uplatňování principů cirkulární ekonomiky ve vybraném podniku. Bude využito metody hloubkových polostrukturovaných rozhovorů pomocí předem připraveného scénáře dotazování. Součásti práce by mělo být zhodnocení současného stavu implementace principů cirkulární ekonomiky ve vybraném podniku, případně podání vlastních návrhů, které by k jejímu prohloubení v podniku mohly přispět. Cílem práce by měla být analýza činností, přínosů, případně omezení tohoto konceptu pro podniky působící v průmyslovém odvětví.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

 

Téma

Odstraňování kovů z vod biologickou cestou

Stručný popis

Vypracujte lit. rešerši na dané téma. V laboratorních podmínkách otestujte možnost odstraňování kovů z vod pomocí mikroorganismů.

Student/ka

Bc. Kateřina Rýznarová

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jan Vávra, Ph.D.

 

Téma

Sociální aspekty chemické výroby

Stručný popis

Výzkum sociálních aspektů chemických výrob a dopadů na jednotlivé stakeholdery

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 

Téma

Použití iontových kapalin pro odstraňování kyselých barviv z kontaminovaných vod

Stručný popis

Rešeršní část bude zaměřena na publikované metody využití iontové výměny pro účinné odstraňování textilních barviv z kontaminovaných vod.

Experimentální část bude zahrnovat aplikaci nízkotajících kvartérních amoniových solí pro iontovou výměnu aniontů kyselého barviva doprovázené separací vznikajících iontových párů z čištěných vod.

Student/ka

Bc. Kateřina Maňásková

 

true

Akademický rok 2022/2023

 

 

SP Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Akademický pracovník:

Ing. Kateřina Hrdá, Ph.D.

 

Téma

Vývoj a využití biomarkerů imunotoxicity u kroužkovců pro ekotoxikologické testy

Stručný popis

Práce je zaměřena na zavedení a optimalizaci technik potřebných pro získání a hodnocení populací coelomocytů kroužkovce Enchytraeus crypticus, jakožto citlivých biomarkerů toxicity látek pro životní prostředí.

Student/ka

Bc. Hana Krykorková

 

 

SP Analýza biologických materiálů

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renata Šelešovská, Ph.D.

 

Téma

Vývoj voltametrických metod stanovení vybraných biologicky aktivních látek s využitím různých pracovních elektrod.

Stručný popis

Předmětem diplomové práce bude vývoj voltametrických metod stanovení biologicky aktivních látek vybraných na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látek na různých pracovních elektrodách s cílem zvolit vhodnou elektrodu pro daný účel a navrhnout metodu stanovení.

Student/ka

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

 

Téma

Vstup gadolinia antropogenního původu do potravních řetězců

Stručný popis

Cílem práce je vytipovat a posbírat vhodné plodiny pěstované pro potravinářské účely a vybrané potraviny s významným podílem ve výživě člověka. Na základě stanovení prvků vzácných zemin bude určen podíl gadolinia antropogenního původu a posouzeno riziko vstupu tohoto potencionálního kontaminantu do potravních řetězců.

Student/ka

 

 

 

SP Hodnocení a analýza potravin

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

 

Téma

Vstup gadolinia antropogenního původu do potravních řetězců

Stručný popis

Cílem práce je vytipovat a posbírat vhodné plodiny pěstované pro potravinářské účely a vybrané potraviny s významným podílem ve výživě člověka. Na základě stanovení prvků vzácných zemin bude určen podíl gadolinia antropogenního původu a posouzeno riziko vstupu tohoto potencionálního kontaminantu do potravních řetězců.

Student/ka

 

 

 

true
Rozšířit fotografii: 
false