Ústav energetických materiálů se pravidelně zapojuje do vědeckých i průmyslových projektů

 

 

 

Archiv projektů

EUExCert, ESSEEM a EUExNet

Trojice evropských projektů náležejících do stejné série spojených jednotící ideou EUExCert.

Partner: M. Ferjenčík, V. Pelikán

Nositel: švédský ústav KCEM (Kompetenscentrum Energetiska Material), Karlskoga

Doba řešení: 2004 – 2011

Anotace:

Projekt EUExcert jako první usiloval o koordinaci úsilí o zachování a rozvoj výbušinářských kompetencí v celoevropském měřítku. Na projekt EUExcert navázaly dva další projekty EUExNet a ESSEEM. Logo EUExcert se stalo symbolem evropského úsilí o zachování výbušinářských kompetencí.

Více viz http://www.euexcert.org/index.html

 


Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb

Projekt v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Koordinátor: M. Ferjenčík

Nositel: ÚEnM spolu s ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb K122

Doba řešení: 12/2011 – 11/2014

Anotace:

Inovovali jsme obsah a podobu vyučovaných předmětů, doplnili jsme nové souhrnné předměty a zvýšili jsme nabídku výuky v angličtině.

Více viz  http://projekty.upce.cz/inenmat/index.html

 


Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu – Safety AGENT

Partner: M. Ferjenčík

Nositel: CZ TPIS (Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

Doba řešení: 2012-2014

Anotace:

vytvoření a budování spolupráce a partnerství mezi subjekty z ČR, EU a s Evropskou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu

Více viz: http://www.safety-agent.info/

 


Program výzkumu a vývoje MPO ČR „TANDEM“ „Technologie neletálních obranných prostředků“

Spoluřešitel: prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc

Nositel: Prototypa-ZM, a.s., Brno

Doba řešení: 2004-2007            

 Anotace:

Návaznost na výsledky řešení projektu MPO ČR KONSORCIUM, č. j. FD-K/042.

 


Program výzkumu a vývoje MPO ČR „TANDEM“ „Trhaviny pro technické aplikace“

 Spoluřešitel: prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc

Nositel: Explosia, a. s., VÚPCH, Pardubice

Doba řešení: 2004-2007 

 Anotace:

Výzkum a vývoj v oblasti nových energetických materiálů.


Projekt MO ČR- česká účast, č. j. OBEXPL2003001 „Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech“ - česká účast

 Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Jalový, PhD

Nositel: Explosia, a. s., Pardubice

Doba řešení: 2003-2008

 Anotace:

Projekt je zaměřen na laboratorní výzkum a ověření syntéz nových energetických materiálů. Projekt bude řešen v rámci programu skupiny CEPA 14 (RTP 10), který koordinuje projekty evropského obranného výzkumu týkající se problematiky výbušnin a aplikace no.


Projekt GA ČR evid. Č. 105/03/0253 „Ovlivnění funkční spolehlivosti protivýbuchových uzávěr dynamickými procesy výbušných systémů a stínícími konstrukčními prvky v důlních dílech“

 

Spoluřešitel: doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.

Nositel: VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice

Doba řešení: 2003-2005

 Anotace:

Podstatou tohoto projektu je navržení optimálního a účinného uspořádání protivýbuchových uzávěr, situovaných zejména ve velkých světlých průřezech důlních děl, vybavených rozměrnými technologickými celky, konstrukčními prvky a variantně uspořádaným zařízením. Součástí řešení je definování podmínek pro zabezpečení funkční spolehlivosti vodních protivýbuchových uzávěr tepelně zatěžovaných horkými požárními zplodinami. Experimentální měření jsou zaměřena na oblast tzv. tepelných šoků vodních korýtek. Výsledky řešení budou sloužit jako podkladový materiál pro doplnění a novelizaci vyhlášky kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních.


Projekt MPO ČR - č. j. FD-K3/061 „Hnací náplně pro záchranné systémy“

 Spoluřešitel: Ing. Zdeněk Jalový, PhD

Nositel: Explosia, a. s., Pardubice

Doba řešení: 2003-2005

 Anotace:

Vývoj a zavedení výroby nového typu propelentů se sníženou toxicitou zplodin hoření ve srovnání s běžnými prachy na bázi nitrocelulózy. Zvýšení chemické stability stávajících výrobků, zavedení výroby hnacích náplní pro pyrotechnické generátory pro automobilový průmysl. Provedení stabilitních a funkčních zkoušek hnacích náplní, optimalizace jejich vlastností podle požadavků odběratelů.

 


Projekt KONSORCIUM MPO ČR č. j. FD-K/042 „Mikrovlnné generátory elektromagnetického impulsu“

 Spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Vávra, CSc.

Nositel: Prototypa-ZM, a. s., Brno

Doba řešení: 2002-2003

 Anotace:

Úvodní výzkumné práce na způsobech převodu energie výbuchu na elektromagnetický impuls.


Projekt GA ČR č. 103/01/0039 „Modelování účinků tlakových polí při havarijních výbuších plynů v uzavřených objektech na stavební konstrukce“

 Spoluřešitel: doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.

Nositel: VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice

Doba řešení: 2001-2003

 Anotace:

Podstatou projektu je modelování účinků tlakových polí při havarijních výbuších plynů v uzavřených objektech na stavební konstrukce a prohloubení poznání jejich projevů na ně (zdi 30 a 15 cm, sádrokarton, dřevo, dveře). Při řešení byla realizována modelová ověření na vybudovaných prvcích stavebních konstrukcí v pokusné štole, simulující uzavřený objekt. Prohloubení poznání projevu účinků těchto polí vyústil v analýzu a sestavení nejvhodnějších modelů včetně doporučení pro inženýrskou praxi ve stavebnictví. Výsledky pomáhají při řešení havárií spojených s výbuchem v uzavřených objektech včetně expertních posouzení pro stanovení příčin výbuchu. Dále na základě poznání chování stavebních prvků vlivem výbuchového tlaku umožňuje návrh vhodných preventivních opatření pro ochranu průmyslových objektů. Neopomenutelnou součástí řešení byly práce související se zadáním EUROCODEM (ENV 1991-2-7) k doplnění jeho podkladů.


Projekt ČBÚ č. 10/2001 „Zdolávání závažných provozních nehod“

 Řešitel: doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.

Doba řešení: červen 2001 – červen 2003

 Anotace:

Projekt byl řešen v rámci Programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu “Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor”. Hlavním výstupem tohoto projektu je programový balík, který by měl pomáhat báňské záchranné službě a integrovanému záchrannému systému řešit havarijní situace spojené s hlubinnou těžbou uhlí, těžbou ropy a zemního plynu. Na závěrečném kontrolním dnu byl představen programový balík „DISSOLVER“ verze 1.1, který obsahuje tři samostatné programy:

-     Program „Následky“, řešící havárie při těžbě ropy a zemního plynu na povrchu.

-     Program „Výbuchový trojúhelník“, řešící výbušnost důlního ovzduší při těžbě uhlí

       v podzemí.

-     Program „Vodní zátky“, řešící výpočet vodních zátek jako metody   

       výbuchuvzdorného uzavírání  požářišť. 


Projekt grantové agentury MV ČR číslo RN 2001 2003 003 „Monitorování a analýza informací, využitelných k provedení teroristického pumového útoku“

 Řešitel: prof Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Doba řešení: 2000-2003

 Anotace:

Náplní grantového projektu č. RN 20012003003 je monitorování a následná analýza volně dostupných informací, zveřejněných prostřednictvím počítačové sítě internet a zneužitelných k provedení teroristického pumového útoku. Analýza byla zaměřena především na české webové stránky, které jsou dnes v ČR hlavním zdrojem těchto informací. Častou součástí internetových stránek tohoto typu jsou diskusní fóra, kde si přihlášení účastníci sdělují své poznatky z oblasti nelegální výroby výbušin, jejich aplikace, problematiky roznětu apod. Největší množství informací, zneužitelných k provedení teroristického pumového útoku, je obsaženo právě v těchto diskusích.


Projekt MPO ČR (STRATECH), evid. číslo FC-M2/05 „Speciální vědecko-výzkumná činnost v oblasti energetických materiálů“

Řešitel: prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Doba řešení: 2000-2002

 Anotace:

Projekt zahrnuje výsledky studií v oblasti iniciace energetických materiálů mechanickými a tepelnými podněty a elektrickou jiskrou. V této souvislosti byl vyvinut nový přístroj pro stanovení citlivosti těchto materiálů k elektrické jiskře. Pozornost také byla věnována konstrukci a testování MHD generátoru. Největším přínosem projektu pro pedagogicko-vědeckou činnost Katedry teorie a technologie výbušin Univerzity Pardubice je realizace specializovaného pracoviště, obsahujícího laboratoř pro stanovení citlivosti k nárazu a tření, laboratoř pro stanovení citlivosti k elektrické jiskře a kobku pro lisování náloží.


Projekt GA ČR č. 206/99/1252 „Studium fytoremediace výbušin pomocí tkáňových kultur vyšších rostlin“

 Spoluřešitel:  prof Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Nositel: Ústav org. chemie a biochemie AV ČR

Doba řešení: 1999-2001

 Anotace:

Projekt se zabýval studiem fytoremediace výbušnin (TNT, NG, PETN) s využitím tkáňových kultur vyšších rostlin jako modelového systému. Tímto způsobem byla sledována degradace výbušnin, izolovány a identifikovány produkty degradace v kontrolovaných laboratorních podmínkách s vyloučením vlivu počasí a roční doby. Získané výsledky byly ověřeny při degradaci výbušnin celými rostlinami v hydroponickém uspořádání. Výsledky projektu umožňují efektivní výběr rostlin vhodných pro fytoremediaci půdy a vod, zamořených výbušninami a jejich meziprodukty, které představují značné zdravotní riziko.


Projekt GA ČR č. 105/98/1051 „Hydrodynamická predikce plamenných a tlakových polí při plynných výbuších“

Spoluřešitel:  prof Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Nositel: VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice

Doba řešení: 1998-2000

 Anotace:

Na základě měření provedených v rázové trubici a v pokusné štole byl získán rozsáhlý soubor dat. Tyto data byla použita ke kalibraci programu AutoReaGas, který je založen na výpočetní fluidní dynamice. Částečné změny v nastavení programu umožnily použití tohoto programu, určeného především pro simulace v 3-D geometrii, pro simulace tlakových a plamenných polí i v geometrii 1-D. Po naladění kalibračních konstant a zadání dané geometrie důlních chodeb, je program schopen předpovídat parametry výbuchu plynu v dole a také na základě analýzy následků provádět odhad místa iniciace a počátečních parametrů havarijního výbuchu.


Projekt grantové agentury MV ČR číslo RN 1996 1998 001 „Charakterizace improvizovaných prostředků teroristických útoků“

 Řešitel:prof Ing.  Svatopluk Zeman, DrSc.

Doba řešení: 1996-1998

 Anotace:

Podstatou projektu je výzkum problematiky improvizovaně vyrobitelných výbušnin, zápalných látek a otravných látek. Cílem výzkumu bylo sestavení souborného textového a databázového materiálu, rozebírajícího možnosti improvizované výroby teroristických prostředků v ČR. Výsledné materiály jsou určeny pracovištím policie a BIS, které se zabývají kriminálním zneužitím výbušnin a technikou teroristických úkolů.


Projekt GA ČR č.. 104/93/2303 „Výzkum rizikových vlastností chemicky individuálních látek a systémů“

Řešitel:prof Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Doba řešení: 1993/94

 Anotace:

Nalezení nových molekulárně-strukturních závislostí reaktivity energetických materiálů, objasňujících některé rizikové vlastnosti těchto materiálů a signalizující možnost aplikace QSPR na řešení rizikových vlastností látek. Na základě zdokonalení experimentální techniky byl potvrzen hypotetický předpoklad o úzké korelaci mezi charakteristickými parametry urychlené deflagrace homogenních plynných směsí a aerodynamickými charakteristikami jednorozměrných vlnovodů.

true
Rozšířit fotografii: 
false