Vedení katedry obecné a anorganické chemie
Vedoucí katedry: prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.
Zástupce vedoucího: doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.
Tajemnice: Ing. Pavlína Ruleová
Sekretářka: paní Jaroslava Siantová

Profil katedry

Katedra obecné a anorganické chemie tvořila od samého počátku (1953) základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku obecné a anorganické chemie v základním studiu. Je to vlastně první chemický předmět, se kterým se studenti na naší škole setkávají a kde získávají první ucelenější představy o chemii.

Na vzniku a pozdějším rozvoji v oblasti pedagogické a na profilaci jejího vědeckého zaměření se významně podílel její dlouholetý vedoucí a současně i rektor VŠCHT prof. Ing. Jiří Klikorka, DrSc.. Zasloužil se o to, že výuka obecné a anorganické chemie byla založena na posledních poznatcích vědy a byla stále inovována. Již brzy po vzniku katedry a stabilizaci pedagogického sboru se začala rozvíjet vědecká práce především ve dvou oblastech:

- studium fyzikálních (především elektrických) vlastností chalkogenidů kovů

- výzkum syntézy, struktury a vlastností organokovových sloučenin včetně jejich biologické i katalytické aktivity

V obou vědeckých oblastech získala katedra u odborné veřejnosti velmi dobré jméno. V této souvislosti je nutné se zmínit o podílu prof. Ing. Jaromíra Horáka, DrSc. a prof. Ing. Miloslava Frumara, DrSc., dále prof. Ing. Ivana Pavlíka, CSc. a prof. Ing. Jaroslava Holečka, DrSc., kteří se o to v rozhodující míře zasloužili.

Tyto dva základní směry vědecké práce katedry se staly základem pro vznik dvou specializací - materiálového inženýrství a anorganické a bioanorganické chemie. Studenti v těchto specializacích získávají špičkové znalosti a dovednosti v příslušných oborech. Ti nejlepší ze studentů pak dále pokračují ve zmíněných oborech ve studiu doktorandském.

Servisní a poradenská činnost

1. Příprava a identifikace organických a organometalických sloučenin
- vlastnosti a struktura těchto sloučenin
- použití těchto sloučenin v biologických a technologických aplikacích

2. Materiály
- metodika syntézy běžných i speciálních anorganických materiálů
- metodika přípravy monokrystalů a amorfních materiálů
- problematika vyšetřování struktury (interpretace výsledků strukturální analýzy, reálná struktura tuhých látek, nestechiometrie)
- charakterizace polykrystalických preparátů (měření velikosti částic a distribuce velikosti částic)
- vztahy mezi technologií přípravy, strukturou a vlastnostmi materiálů

3. Jevy
- optické a elektrické vlastnosti krystalických a amorfních polovodičů
- interpretace výsledků a měření OTA, EPR, IR, NMR, UV-Vis a Ramanovy spektroskopie
- otázky související se vztahem mezi chemickým složením (čistotou), strukturou a vlastnostmi polovodivých krystalů a skel
- souvislosti mezi strukturou a katalytickou, resp. biologickou aktivitou organokovových a koordinačních sloučenin