Oblasti výzkumu na KOAnCh

1. Studium chalkogenidových, chalkogenido-halogenidových a halogenidových skel a amorfních vrstev
Pozornost je zaměřena zejména na přípravu těchto materiálů ve vysoké čistotě a jejich charakterizaci měřením termických, elektrických a optických vlastností. Jsou analyzovány vztahy těchto vlastností k chemickému složení, struktuře a způsobu přípravy. Je studována možnost jejich aplikace pro tvorbu submikronových difrakčních prvků pro viditelnou a infračervenou oblast.

2. Studium polovodivých krystalů s vrstevnatou strukturou
Výzkum je orientován na přípravu dokonalých krystalů sloučenin se strukturou tetradymitu. Na základě výsledků měření elektrických a optických vlastností jsou popisovány relace mezi strukturou, chemickou vazbou, typem bodových poruch a fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

3. Výzkum nesilikátových oxidových skel
Příprava nových typů borofosfátových, fosfátových, borátových a tellurátových skel, stanovení jejich základních fyzikálních parametrů, studium vlastností a optických vlastností těchto skel a studium jejich struktury spektroskopickými metodami. Cílem je též hledání relací mezi složením, strukturou a vlastnostmi uvedených skel.

4. Syntéza a vztahy mezi strukturou a dynamickými vlastnostmi komplexních a organokovových sloučenin
Cílem tohoto úkolu je syntéza sloučenin pro studium katalyticky a biologicky aktivních systémů, objasnění vztahů mezi jejich strukturou a reaktivitou pro katalýzu některých vybraných reakcí a jejich biologickou aktivitu. V poslední době byla pozornost věnována např. studiu některých organokovových sloučenin s nepřechodnými kovy v nízkých oxidačních stavech spolu s výzkumem  karcinostatického a katalytického účinku vybraných derivátů metalocenů.

Přístrojové vybavení

Pro řešení výzkumných projektů i pro zajištění servisní činnosti je katedra obecné a anorganické chemie vybavena celou řadou moderních vědeckých přístrojů.

 • Čtyřkruhový difraktometr Bruker Nonius Kappa CCD pro analýzu monokrystalů a určení totální struktury sloučenin.
 • Diferenční termický analyzátor DTA 404PC (Netzsch).
 • Dilatometr DIL 402PC (Netzsch).
 • Kombinovaný FT-IR spektrometr Nicolet 6700 s příslušenstvím (Si-ATR, diamant-ATR, KRS5-ATR, DRIFTs, spekulární reflexe 30°, rychlá kinetická měření) pro oblast 12800-50 cm-1
 • FT-IR spektrometr Nicolet iS50 s Ramanovským nástavcem (1064 nm) a ponornou Si-ATR sondou pro kinetická měření.
 • Jednopaprskový UV-VIS-NIR spektrometr MayaPro2000 s diodovým polem a s vláknovou optikou pro měření transmisních, reflexních a fluorescenčních spekter.
 • Automatický bodotávek SMP50 s kamerovým záznamem.
 • Difraktometr Bruker D8 pro rentgenovou difrakční analýzu pevných krystalických látek.
 • Gouyovy váhy pro měření teplotní závislosti magnetické susceptibility v rozmezí -185°C až 100°C.
 • Plynový chromatograf Labio GC72 a FID a TCD detektory vhodný k kvalitativní i kvantitativní analýze těkavých organických sloučenin.
 • Preparativní kapalinový chromatograf Büchi Pure C-850 FlashPure.
 • Vysokotlaký reaktorový systém Büchi GlassUster. 
 • Ponorné chladiče Julabo FT903 (-90 až +30°C).
 • UV fotochemický reaktor.
 • Fakultní NMR spektrometry Avance II 500 MHz včetně sondy pro měření CP/MAS spekter v tuhé fázi.
 • Vysokovakuová aparatura pro sublimace a přípravu monokrystalů. 
 • EPR spektrometry Miniscope MS300 a MS500 pracující v X-pásmu s příslušenstvím (peristaltické čerpadlo, měření v teplotním rozsahu od -170 do +200°C).

FT-IR spektrometr Nicolet iS50 s Ramanovským nástavcem

Vysokotlaký reaktor

 

Rozšířit fotografii: 
false