Věda a výzkum na katedře obecné a anorganické chemie

Oblasti výzkumu na KOAnCh
 
1. Studium chalkogenidových, chalkogenido-halogenidových a halogenidových skel a amorfních vrstev
Pozornost je zaměřena zejména na přípravu těchto materiálů ve vysoké čistotě a jejich charakterizaci měřením termických, elektrických a optických vlastností. Jsou analyzovány vztahy těchto vlastností k chemickému složení, struktuře a způsobu přípravy. Je studována možnost jejich aplikace pro tvorbu submikronových difrakčních prvků pro viditelnou a infračervenou oblast.
 
2. Studium polovodivých krystalů s vrstevnatou strukturou
Výzkum je orientován na přípravu dokonalých krystalů sloučenin se strukturou tetradymitu. Na základě výsledků měření elektrických a optických vlastností jsou popisovány relace mezi strukturou, chemickou vazbou, typem bodových poruch a fyzikálními a chemickými vlastnostmi.
 
3. Výzkum nesilikátových oxidových skel
Příprava nových typů borofosfátových, fosfátových, borátových a tellurátových skel, stanovení jejich základních fyzikálních parametrů, studium vlastností a optických vlastností těchto skel a studium jejich struktury spektroskopickými metodami. Cílem je též hledání relací mezi složením, strukturou a vlastnostmi uvedených skel.
 
4. Syntéza a vztahy mezi strukturou a dynamickými vlastnostmi komplexních a organokovových sloučenin
Cílem tohoto úkolu je syntéza sloučenin pro studium katalyticky a biologicky aktivních systémů, objasnění vztahů mezi jejich strukturou a reaktivitou pro katalýzu některých vybraných reakcí a jejich biologickou aktivitu. V poslední době byla pozornost věnována např. studiu některých organokovových sloučenin s nepřechodnými kovy v nízkých oxidačních stavech spolu s výzkumem  karcinostatického a katalytického účinku vybraných derivátů metalocenů.
 
Přístrojové vybavení
 
Pro řešení výzkumných projektů i pro zajištění servisní činnosti je katedra obecné a anorganické chemie vybavena celou řadou moderních vědeckých přístrojů.
 
popis přístrojového vybavení
kontaktní osoba
Čtyřkruhový difraktometr Bruker Nonius Kappa CCD pro analýzu monokrystalů a určení totální struktury sloučenin
Diferenční termický analyzátor DTA 404PC (Netzsch)
Dilatometr DIL 402PC (Netzsch)
IČ spektrometr s Fourierovou transformací IFS 55 (Bruker) (7500-400 cm-1) s rozšířením pro dalekou IČ oblast (450-50 cm-1) a s Ramanovým nástavcem FRA 106 (3500-50 cm-1)
FT-IR spektrometr Nicolet 6700 s příslušenstvím (Si-ATR, diamant-ATR, KRS5-ATR, DRIFT, spekulární reflexe 30°, rychlá kinetická měření) pro oblast 7500-50 cm-1
Difraktometr Bruker D8 pro rentgenovou difrakční analýzu pevných krystalických látek
Spektrometr ERS 221 (Elektronová paramagnetická rezonance)
Gouyovy váhy pro měření teplotní závislosti magnetické susceptibility v rozmezí -185°C až 100°C
Plynový chromatograf Labio GC72 a FID a TCD detektory vhodný k kvalitativní i kvantitativní analýze těkavých organických sloučenin
Jednopaprskový spektrometr UV VIS s diodovým polem HP 8453 (190-1100 nm)
UV-VIS-NIR spektrometr UV-3600 Shimadzu (rozsah měření 190 - 3500 nm) opatřený nástavci pro měření spekulární i difuzní reflektivity
EPR spektrometr Miniscope MS300 pracující v X-pásmu s příslušenstvím (peristaltické čerpadlo, měření v teplotním rozsahu od -170 do +200°C ) doc. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.