Vědecko-výzkumná činnost SLChPL je zaměřena do tří výzkumných oblastí – nekrystalické materiály, krystalické materiály-termoelektrika a negrafitové interkaláty. Všechny tři oblasti mají společný základ - duální povahu kohezních sil v materiálech (kovalentní a mezimolekulové interakce), které mají strukturní uspořádání v řadě aspektů podobné nadmolekulárním systémům.

Výzkumný program SLChPL souvisí a navazuje na vědecký a pedagogický program FChT. Vazba mezi výzkumem a výukou znamená, že SLChPL spolupracuje se studenty kateder a ústavů FChT - spolupracuje na bakalářských, diplomových i dizertačních pracích.

Díky širokému přístrojovému vybavení v oblasti studia pevné fáze a zkušenosti vědeckých a akademických pracovníků SLChPL spolupracuje s mnoha národními i mezinárodními pracovišti.

SLChPL rovněž vstupuje do projektů vlastních, jako spolunavrhovatel nebo jako člen výzkumných týmů.

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false