Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn výzkum v  oborech, které jsou v některých aspektech v rámci České republiky unikátní. Ústav se kromě vědecko-výzkumné činnosti podílí na výuce Fakulty chemicko technologické ve všech stupních studia -  v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studiu. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek vznikl v roce 2009, kdy se k Ústavu polymerních materiálů připojila Katedra dřeva, papíru a celulózy. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek je členěn na tři oddělení. Jsou to Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie a Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je proto zajišťován na těchto třech odděleních v oblastech, které jsou dány původním vědecko-výzkumným zaměřením pracovišť a jejích pracovníků, ale současně se v některých aspektech zkoumaných oblastí vzájemně prolínají a doplňují. Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů.

        Vědecko výzkumná činnost na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je zaměřena na materiálový výzkum. V souladu s výzkumem nejen evropským, ale i celosvětovým, je věda a výzkum na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek zaměřena na téma makromolekulárních a nadmolekulárních struktur určených pro modelování organicko-anorganických kompozitních a hybridních systémů. V současné době patří náš ústav mezi přední pracoviště naší fakulty v oblasti převádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Na problematiku, která je na obou pracovištích studována, byla udělena celá řada grantů od poskytovatelů jako je GA ČR, TA ČR, NAKI, AV ČR, MSM a MPO. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn v oblastech makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, chemie polymerů a kompozitů, chemie organických povlaků, vláken a textilní chemie, papíru a celulózových materiálů.

        Výzkum na Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků je orientován na kompozitní materiály a jejich součásti – polymerní i anorganické matrice, anorganické částicové i polymerní materiály. Jedná se například o materiály zahrnující konstrukční a stavební materiály (antikorozní nátěrové hmoty), materiály určené pro medicinální aplikace. Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků se zabývá těmito oblastmi experimentálního výzkumu: formulací nových kompozitních materiálů, ochranou materiálů před korozním napadením, povlaky pro zvýšení ochrany a funkčnosti těchto materiálů, úpravou povrchů snižující bakteriální napadení, cílenou povrchovou úpravou částic pigmentů a plniv, syntézou a katalytickým působením organokovových sloučenin a koordinačních sloučenin přechodných kovů pro autooxidaci oxidačně zasychajících pojiv.

        Vědecká činnost na Oddělení polymerní a textilní chemie zahrnuje oblast polymeračních a polykondenzačních reakcí, výzkum vodouředitelných disperzí. Jsou získávány poznatky o polymerně vázaných antidegradantech určených pro polymery (běžné termoplasty i některé typy reaktoplastů) a vyvíjeny technologické postupy přípravy těchto nových látek a jejich aplikace v různých typech polymerů jako jsou styren a polyethylen. Dále je prováděn výzkum tvorby funkční vrstvy zabezpečující hojení ran, modifikace krytů ran ze staplových mikrovláken z kyseliny hyaluronové a jejich derivátů, jsou prováděny reálně proveditelné syntézy biologicky odbouratelného chelatačního tenzidu, jsou syntetizovány sloučeniny pro povrchovou úpravu textilních materiálů.

        Na Oddělení dřeva, papíru a celulózy je řešena problematika týkající se povrchových dějů v pórovitých soustavách, tj. hypermolekulárních procesů materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi, příprava vlákniny z nových rostlinných surovin s cílem lepšího porozumění a ovlivňování stárnutí lignocelulózových materiálů, studium vlastností a úprav buničiny, papíru a dalších materiálů na bázi celulózy, mechanické, chemo-mechanické a chemické metody na zpracovámí odpadní řepkové slámy z produkce bionafty na vlákninu.

        Když byl americký profesor makromolekulární vědy Eric Baer (*1932) jednou dotázán skupinou laiků, k čemu je prakticky užitečný jeho obor, odpověděl, že je základem šesti velkých průmyslových odvětví, kterými jsou: výroba a zpracování plastů, gumárenský a pneumatikářský průmysl, výroba fólií a obalů, výroba kompozitních materiálů, výroba nátěrových hmot, pryskyřic a lepidel a výroba syntetických vláken. K tomu bychom dnes mohli ještě přiřadit speciální polymery pro elektrotechniku elektroniku, strojírenství, stavebnictví, zemědělství, polygrafii, zdravotnictví a mnoho dalších oblastí. (Převzato: http://archiv.otevrena-veda.cz/users/Image/default/C1Kurzy/Chemie/33raab...)..