Vyučované předměty

Zde naleznete stručnou anotaci jednotlivých předmětů, jejichž výuku ústav zajišťuje.  

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chemii, anorganickou a organickou chemii. Zahrnuje definiční pojmy, klasifikaci výbušin a dějů, energetické aspekty výbušin a výbuchu, poznatky o hoření a tepelném výbuchu, teorii a praxi detonace a iniciace výbušin, přechod hoření v detonaci, aspekty citlivosti a stability energetických materiálů obecně.

true

Předmět navazuje na fyziku, chemické inženýrství, fyziku výbuchu 1, technologii energetických materiálů.

Pojednává o rázových vlnách ve vzduchu, rázových vlnách v kondenzovaném prostředí, základech seismiky, vnitřním výbuchu, působení rázových vln na objekty a osoby, o kumulaci a fragmentaci. Pozornost je věnováná i opracování materiálů výbuchem.

true

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chmii, anorganickou a organickou chemii, fyziku výbuchu  a technologii energetikých materiálů.

Pojednává o procesech probíhajících při detonaci v náloži a jejím okolí. Zabývá se především základními výpočty, přípravou a technologií provedení trhacích prací malého a informativně i velkého rozsahu. Součásti předmětu je přehled aktuální legislativy související s problematikou provádění a zajištění bezpečnosti trhacích prací a skladování výbušin.

Po absolvování tohoto předmětu a následném absolvování 10 denní praxe jako pomocník střelmistra se může student ucházet o složení střelmistrovské zkoušky u příslušného obvodního báňského úřadu a tím o získání průkazu střelmistra s odborností pro povrchové dobývání.

true

Předmět navazuje na anorganickou a zejména organickou chemii, chemické inženýrství a toxikologii.

Pojednává o vlastnostech a iontových rovnováhách kyseliny dusičné, sírové a jejich směsí (t.j. nitračních směsí), o struktuře, vlastnostech a reaktivitě nitroarenů, nitroparafínů, N-nitro sloučenin (nitraminů), N-nitroso sloučenin (nitrosoaminů) a esterů kyseliny dusičné. O mechanismech základních druhů nitrace a N-nitrosace, o technologii výrob technicky atraktivních polynitroarenů, nitroparafínů, nitraminů, nitrosaminů a dusičných esterů. Důraz je kladen i na některé postupy výroby surovin a meziproduktů, jako jsou N-Mannichovy kondenzace, některé formozační reakce, Michaelovy adice a pod.

Zahrnuta je i chemie a technologie třaskavin, které jsou prezentovány v rozdělení do skupin zejména podle molekulární struktury, chemie a technologie jejich přípravy.

true

Předmět navazuje na fyzikální chemii, fyziku výbuchu, technologii energetických materiálů 1 a ekologii.

Pojednává o jednotlivých druzích střelivin, teorii hoření různých typů střelivin , jejich vlastnostech a použití, technologie jejich výroby a o jejich zkoušení, jsou prezentovány i obecné požadavky na chemickou stabilitu, skladovatelnost a ekologii při jejich výrobě a použití.

true

Předmět navazuje na anorganickou a organickou chemii a fyziku výbuchu.

Trhaviny jsou rozděleny na civilní a vojenské a u obou druhů je prezentováno jejich základní dělení, požadavky na jejich výkonostní a stabilitní charakterisktiky. U obou druhů trhavin je věnována pozornost jejím typům, technologiím a technologickému zařízení na jejich výrobu a u vojenských i způsobům jejich laborace do munice. Pozornost je věnována i testování výbušin.

true

Předmět navazuje na fyziku výbuchu a technologii energetických materiálů.

Pojednává o fyzikálně chemických principech pyrotechnické reakce, charakteristikách a základních metodách výpočtu vlny hoření v pyrosloži, o klasifikaci pyrotechnických složí, principech konstrukce a řešení různých druhů pyrosloží. Zahrnuje principy technologie výroby, zpracování a laborace pyrosloží do finálních výrobků a specifickou bezpečnostní problematiku ve výrobě a zpracování pyrosloží.

true

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chemii, chemické inženýrství, teorii výbuchu a procesní inženýrství.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, technikami a nosnými myšlenkami prevence ztrát v průmyslu. Zabývá se problematikou techniky hodnocení rizika, základními koncepty analýzy rizika, hodnocení následků průmyslových havárií a v neposlední míře zvyšováním bezpečnosti chemických provozů.

true

Předmět navazuje na poznatky z předmětů Průmyslová bezpečnost a Bezpečnostní inženýrství 1.

Spolu s předmětem Bezpečnostní inženýrství 3 konstituuje základní kurz pro studenty studijního oboru Bezpečnostní inženýrství .

Seznamuje studenty soustavným způsobem s nástroji, modely a metodami používanými v procesním průmyslu pro analýzu bezpečnostni / rizika průmyslových systémů. Výklad postupně naplňuje tři cíle:

  1. seznámit se základními nástroji pro analýzu a modelování systémů, které se při analýze bezpečnosti používají,
  2. seznámit s metodami, jak používat tyto nástroje pro získání kvalitativních a kvantitativních charakteristik poruchovosti / spolehlivosti systémů,
  3. seznámit s metodami jak používat tyto nástroje pro ocenění bezpečnosti.

Hlavní důraz je kladen na nástroje, které se v současnosti používají nejčastěji. Použití těchto nástrojů se procvičí na praktických příkladech v rámci semináře propojeného s přednáškou. Předmět však informuje i o vybraných nástrojích a metodách, které se v současnosti v procesním průmyslu běžně nepoužívají, ale zdají se být perspektivní podle výsledků a rozšíření v jiných oborech.

true

Předmět navazuje na Bezpečnostní inženýrství 1.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy analýza následků. Studenti se naučí  používatodhadovat následky potencionálních průmyslových havárií, stejně jako analyzovat následky reálných havárií s cílem nalezení příčiny a zdrojového členu. Vyloženy budou modely kvantifikací následků jednotlivých typů havárií spolu s možnostmi prevence a omezení těchto následků.Studenti budou seznámeni s některými programy, které jsou pro analýzu následků používány. V rámci seminářů se budou studenti učit tyto nástroje používat na případových studiích.

true

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chemii. fyziku výbuchu, technologii energeických materiálů.

Pojednává o rozdělení střelivin, metodách jejich zkoušení, základní aplikaci střelivin v oblasti hlavňových zbraní a raket, o  teorii zážehu, o pyrostatice a vnitřní balistice, o základech konstrukčního řešení malorážového střeliva, dělostřeleckých nábojek a raketových motorů. Předmět zahrnuje i praktické ukázky typických řešení muničních objektů z hlediska použití hnacích náplní.

true

Předmět navazuje na organickou chemii, analytickou chemii, technologii energetických materiálů 1 a fyziku výbuchu.

V zimním semestru:
Jde o laboratorní cvičení ze speciální organické chemie, v rámci nichž jsou realizovány preparace základních chemicky jednotných výbušin charakteru krystalických nitroesterů, niraminů, a nitroaromátů a analytická kontrola kvality těchto produktů a měření jejich fyzikálních charakteristik. Zruční studenti na závěr realizují náročnější vícestupňové syntézy.

V letním semestru:
Jsou realizována měření výbušinářských a citlivostních charakteristik trhavin (pádové citlivosti, citlivost ku tření, detonační rychlosti, TNT ekvivalentu, brizance, přenos detonace), měření charakteristik rázových vln generovaných výbuchem. Součástí těchto cvičení je i 8 hodinové cvičení přípravy pyrotechnických složí. 

true

Předmět navazuje na anorganickou chemii. orhganickou chemii, fyziku, fyzikální a analytickou chemii, fyziku výbuchu, technologii energetických materiálů a bezpečnostní inženýrství.

Aktivita studentů v zimním semestru je orientována individuálně a téměř výhradně v rámci řešených vědecko.výzkumných úkolů školícího pracoviště (granty, spolupráce s vojenskými výzkumnými ústavy AČR a ASR a policejními orgány, včetně spolupráce s průmyslem).
Uvedená aktivita v letním semestru vyusťuje v zadání a následné řešení diplomového projektu, které probíhá z větší části na pracovištích zmíněných spolupracujících organizací.

true

Zpracování zadaného tématu diplomové práce spočívající v provedení několika částečně se prolínajících etap.

  • Zpracování rešerže.
  • Vlastní experimentální práce.
  • Zhodnocení získaných výsledků a zpracování závěrů.
  • Sepsání diplomové práce.
true

Kolektivní diskuze a konzultace problémů řešení diplomové práce s vedoucími těchto prací, prezentace dílčích výsledků řešení a jejich diskuze.

true

Předmět navazuje na analytickou a fyzikální chemii, technologii energetických materiálů.

Zahrnuje detekci stopových množství výbušin na různých površích, metody snímání stop a zakoncentrování vzorků, vlastní detekční metody, používané metody analýz, jejich principy, speciální analytiku povýstřelových zplodin z ručních palných zbraní a jednoúčelové stacionární  a přenosné přístroje k detekci výbušin.

true

Předmět navazuje na fyziku výbuchu a technologii energetických materiálů.

Zahrnuje rozdělení a základní pojmy konstrukce munice: malorážová a středorážová munice, nábojky pro nastřelovací a vystřelovací zařízení, munice pro ruční protitankové zbraně a granátomety, signální, osvětlovací imitační prostředky, dělostřelecká munice, ženijjní munice, ruční granáty.
Jsou prezentovány i perspektivy dalšího rozvoje malorážové , středorážové a dělostřelecké munice.

true

Předmět navazuje na fyziku výbuchu.

Zahrnuje princip hlavňové palné zbraně, rozdělení hlavňových palných zbraní a jejich hlavní charakteristiky, základní vlastnosti palných zbraní, funční cyklus a hlavní časti hlavňové palné zbraně, části zbraňové lafety a jejich účel, děla a minomety, klasické automatické zbraně a vysokokadenční automatické zbraně.

true

Předmět navazuje na fyziku výbuchu, technologii energetických materiálů.

Zahrnuje děje probíhající v hlavni v průběhu výstřelu, parametry vnitřní balistiky, jejich značení, průběhy vnitrobalistických charakteristických veličin, stavovou rovnici pro konstantní objem a její využití, základní rovnice vnitřní balistiky, systém rovnic vnitřní balistiky a jeho řešení, měření ve vnitřní balistice.

true