STUDIJNÍ OBORY

Ústav organické chemie a technologie zajišťuje přípravu absolventů v těchto studijních oborech:

Chemie a technická chemie, tříletý bakalářský studijní obor ve studijním programu B2802 Chemie a technická chemie - mj. realizace bakalářských prací zaměřených na témata organické chemie. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.).

Farmakochemie a medicinální materiály, tříletý bakalářský studijní obor ve studijním programu B2830 Farmakochemie a medicinální materiály - mj. realizace bakalářských prací zaměřených na témata farmaceutických substancí a speciálních materiálů určených pro medicinální aplikace. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.).

Organická chemie, dvouletý navazující magisterský studijní obor ve studijním programu N1407 Chemie - příprava absolventů oboru organická chemie, realizace diplomových prací zaměřených na témata organické chemie. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Technologie organických specialit, dvouletý navazující magisterský studijní obor ve studijním programu N2808 Chemie a technologie materiálů- příprava absolventů v oboru organické technologie a výroby organických specialit, realizace diplomových prací zaměřených na témata organické chemie a technologie. Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Organická chemie, čtyřletý doktorský studijní obor ve studijním programu P1402 Organická chemie - příprava absolventů oboru organická chemie, realizace doktorských prací zaměřených na témata organické chemie. Absolventům je přiznán titul doktor (Ph.D.). Studium rovněž v anglickém jazyce.

Organická technologie, čtyřletý doktorský studijní obor ve studijním programu P2801 Chemie a chemické technologie - příprava absolventů oboru organická technologie, realizace doktorských prací zaměřených na témata organické technologie. Absolventům je přiznán titul doktor (Ph.D.). Studium rovněž v anglickém jazyce.

Informace o studijních programech rovněž zde: https://studuj.upce.cz/obory-v/fakulta/fcht

 

PROFIL ABSOLVENTA

Odborný profil absolventa magisterského oboru "Organická chemie"

Absolventi tohoto studijního oboru jsou určeni především pro výzkumná pracoviště a pro vývoj a řízení výroby chemických specialit. Tito absolventi na základě znalosti: systematické organické a fyzikální organické chemie, reakční kinetiky amechanismů, stereochemie organických reakcí, základů biochemie a toxikologie, metod moderní organické syntézy aretrosyntetické analýzy, znalosti využití PC při zpracování experimentálních dat, chemometrických metod, spektrálních metod, vztahů mezi strukturou, reaktivitou a biologickou účinností organických sloučenin a moderní informatiky v organické chemii jsou schopni: aktivně v odborné literatuře vyhledávat podněty pro další rozvoj výroby specialit, provádět výzkum v této oblasti, fyzikálně chemickými metodami sledovat průběh zkoumaných reakcí, moderními metodami strukturální analýzy určovat strukturu jejich meziproduktů a produktů, optimalizovat reakce z hlediska průběhu a výtěžků a poloprovozních podmínkách řídit a kontrolovat výrobu specialit se znalostí a respektováním zásad ekologie.

Odborný profil absolventa magisterského oboru "Technologie organických specialit"

Studenti záskají moderní ucelené vzdělání skloubením chemického a technického vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, ekonomicko-manažerského vzdělání a rozvoje komunikačních dovedností, vedení lidí a psychologie pro manažery. Tím získají kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, organických technologů, určených jako tzv. střední personál pro práci v chemických podnicích na úrovni provozních technologů, řadových výzkumných pracovníků ve vědecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technologicky vzdělaných odborníků ve státních a soukromých organizacích kontrolního a poradenského charakteru a to nejen na domácím, ale i zahraničním trhu práce. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky technologické praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění nejen ve velkých, ale i v malých a středních podnicích, kde jsou vyžadovány  všestranné chemicko-technologické, jakož i ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

 

STUDIJNÍ PLÁNY, PŘEDMĚTY

(Předměty zajišťované ústavem)

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

false
studijní program 
FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY
 • C008 Organická chemie I (1. ročník, LS)
 • C318 Bioorganická chemie (2. ročník, ZS)
 • C511 Základy organické syntézy (2. ročník, ZS)
 • C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
 • C319 Laboratoř z organické chemie II (2. ročník, LS)
 • CD02 Organic Chemistry (2. ročník, LS)
 • C840 Farmakochemie (3. ročník, ZS)
 • C316 Chemická a farmaceutická informatika (3. ročník, ZS)
 • C324 Registrace léčiv a patentová ochrana (3. ročník, LS)
true
studijní program
CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE
 • C008 Organická chemie I (1. ročník, LS)
 • C009 Laboratoř organické chemie I (1. ročník, LS)
 • C017 Organická technologie (2. ročník, ZS)- učební texty najdete v záložce Spektrum
 • C504 Chemická literatura (2. ročník, ZS)
 • CD02 Organic Chemistry (2. ročník, LS)
 • C511 Základy organické syntézy (3. ročník, ZS)
 • C840 Farmakochemie (3. ročník, ZS)
 • C319 Laboratoř z organické chemie II (3. ročník, LS)
true
studijní program
CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
studijní obor OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
studijní obor EKONOMIKA A MANAGEMENT CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ
 • C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS)
 • C621 Laboratoř organické chemie (2. ročník, ZS)
 • CD02 Organic Chemistry (2. nebo 3. ročník, LS)
 • C017 Organická technologie (3. ročník, ZS)- učební texty najdete v záložce Spektrum
 • C318 Bioorganická chemie (3. ročník, ZS)
 • C338 Základy fotochemie (3. ročník, ZS)
 • C855 Agrochemie (3. ročník, LS)
true
studijní program
ANORGANICKÉ A POLYMERNÍ MATERIÁLY
studijní obor ANORGANICKÉ MATERIÁLY
studijní obor POLYMERNÍ MATERIÁLY A KOMPOZITY
 • C504 Chemická literatura (2. ročník, ZS)
 • C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS)
 • C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
 • CD02 Organic Chemistry (2. nebo 3. ročník, LS)
true

studijní program
POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

 • C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS)
 • C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
 • CD02 Organic Chemistry (2. nebo 3. ročník, LS)
true
studijní program
CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
true
studijní program
POLYGRAFIE
 • C712 Základy organické chemie (2. ročník, ZS)
 • CD02 Organic Chemistry (2. nebo 3. ročník, LS)
true
studijní program
SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY
studijní obor KLINICKÁ BIOLOGIE A CHEMIE
 • C609 Organická chemie (1. ročník, LS)
 • C620 Organická chemie II (2. ročník, ZS)
 • C621 Laboratoř z organické chemie (2. ročník, ZS)
 
studijní program
SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY
studijní obor ZDRAVOTNÍ LABORANT
 • C609 Organická chemie (1. ročník, LS)
true

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

false

studijní obor ORGANICKÁ CHEMIE ve studijním programu CHEMIE

1. ročník
Povinné předměty:
 • C048 Experimentální metody strukturálního výzkumu (KOAnCh, prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.) (ZS)
 • učební texty
 • C060 Fyzikální organická chemie (ZS)
 • C909 Laboratoř organické syntézy (ZS)
 • C917 Laboratoř z fyzikálních metod v organické chemii (ZS)
 • C059 Organická syntéza (ZS)
 • C920 Chemie heterocyklických sloučenin (LS)
 • C550 Mechanismy organických reakcí (LS)
 • C878 NMR spektroskopie organických látek (LS)
 • C061 Pokročilé metody organické syntézy a charakterizace (LS)
 • C918 Výzkumná laboratoř I (LS)
Povinně volitelné předměty 1:
 • C872 Anorganická chemie (KOAnCh, doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D.) (ZS)
 • C858 Fyzikální chemie pro pokročilé (KFCh, prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.) (ZS)
 • C190 Výroba léčiv (ZS)
 • CPACU Angličtina pro chemii - B1+
 • CPACV Angličtina pro chemii - B2
 • CPACW Angličtina pro chemii - B2+
Povinně volitelné předměty 2:
 • C874 Biochemie (KBBV, prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc.) (LS)
 • C101 Separační analytické metody (KAlCh, doc. Ing. Petr Česla, Ph.D., doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.) (LS)
 
2. ročník
Povinné předměty:
 • C116 Organokovy v organické syntéze (ZS)
 • C164 Seminář experimentálních metod organokovové chemie (KOAnCh, doc. Ing. Libor Dostál, Ph.D.) (ZS)
 • C107 Statistické zpracování experimentálních dat (ZS)
 • C115 Stereochemie (ZS)
 • C662 Vědecká komunikace (ZS)
 • C910 Výzkumná laboratoř II (ZS)
 • C117 Diplomová práce (LS)
 • C118 Seminář diplomové práce (LS)
 
Předměty státní závěrečné zkoušky - povinné:
Organická syntéza
Mechanismy organických reakcí
Identifikace organických látek
Fyzikální organická chemie
true

studijní obor TECHNOLOGIE ORGANICKÝCH SPECIALIT ve studijním programu CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

1. ročník
Povinné předměty:
 • C103 Ekonomika a management chemických výrob (KEMCh, doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.) (ZS)
 • C039 Laboratoř organické syntézy a charakterizace (ZS)
 • C068 Metody charakterizace materiálů (KOAnCh, prof. Ing. Petr Mošner, Dr., prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.) (ZS)
 • C059 Organická syntéza (ZS)
 • C502 Organická technologie (ZS)
 • C091 Laboratoř oboru I (LS)
 • C878 NMR spektroskopie organických látek (LS)
 • C892 Průmyslová katalýza (KFCh, prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.) (LS)
 • C037 Vybrané kapitoly z chemického inženýrství (ÚEnviChI, doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.) (LS)
Povinně volitelné předměty 1:
 • C060 Fyzikální organická chemie (ZS)
 • C069 Chemie a technologie polymerů a kompozitů (ÚChTML, prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc., Ing. Miroslav Večeřa, CSc.) (ZS)
Povinně volitelné předměty 2:
 • C860 Bezpečnostní inženýrství I (ÚEnM, doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.) (LS)
 • C925 Fotochemie (ÚOChT, Ing. Oldřich Machalický, Dr.) (LS)
 • C564 Intermediáty chemických výrob (ÚOChT, doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.) (LS)
 • C891 Management kvality, environmentu a bezpečnosti (KEMCh, doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.) (LS)
 • C891 Organická barviva I (ÚOChT, prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.) (LS) - učební texty najdete v záložce Spektrum
 • CPACU Angličtina pro chemii - B1+
 • CPACV Angličtina pro chemii - B2
 • CPACW Angličtina pro chemii - B2+
 
2. ročník
Povinné předměty:
 • C185 Laboratoř oboru II (ZS)
 • C188 Zařízení a procesy v organické technologii (ÚEnviChI,Ing. Libor Dušek, Ph.D., prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.) (ZS)
 • C187 Seminář diplomové práce (LS)
 • C186 Diplomová práce (LS)

Povinně volitelné předměty 3:

 • C189 Organická barviva II (ZS) - učební texty najdete v záložce Spektrum
 • C190 Výroba léčiv (ZS)

Povinně volitelné předměty 4:

 • C566 Funkční barviva (ZS)
 • C567 Fyziologie v aplikaci léčiv (MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.) (ZS)
 
Předměty státní závěrečné zkoušky - povinné:
Organická technologie
Průmyslová katalýza
Zařízení a procesy v organické technologii
Předměty státní závěrečné zkoušky - povinně volitelné:
Barviva
Výroba léčiv
true

DOKTORSKÉ STUDIUM

 

false

studijní obor ORGANICKÁ CHEMIE ve studijním programu ORGANICKÁ CHEMIE
studijní obor ORGANICKÁ TECHNOLOGIE ve studijním programu CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

 
Studium je koncipováno individuálně, obsahem studia je zejména realizace doktorské práce zaměřené na zadané téma z oboru organické chemie ev. technologie, složení dvou zkoušek z odborných předmětů, složení zkoušky z cizího (anglického) jazyka formou odborné konference a sepsání rešerše. Studium je ukončeno složením doktorské státní zkoušky a obhájením doktorské práce.
true