VEDENÍ

vedoucí ústavu
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., tel. +420 46 603 7506, e-mail: milos.sedlak@upce.cz

tajemník ústavu
doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D., tel. +420 46 603 7015, e-mail: jiri.hanusek@upce.cz

 

PROFIL

Ústav organické chemie a technologie (ÚOChT)
(do roku 2008 Katedra organické chemie KOCh a Katedra technologie organických látek KTOL)

Ústav organické chemie a technologie byl ustaven jako součást Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a působí jak v oblasti pedagogické, tak i vědeckovýzkumné.

Ústav má tři oddělení: Oddělení mechanismů organických reakcí, Oddělení organických materiálů a Oddělení technologie organických látek. Pro všechny studijní programy zajišťují členové ústavu přednášky, teoretická cvičení i laboratorní cvičení ze své discipliny – organické chemie nebo organické technologie. Kromě organické chemie pracoviště svými učiteli zajišťuje pro studenty bakalářského studia další povinně volitelné předměty a výuku ve studijním programu „Farmakochemie a medicinální materiály“.

Výuka v oblasti technologie je zaměřena na technologickou stránku organických syntéz a na chemické a aplikační vlastnosti organických látek. Základem jsou tyto obory: barviva, léčiva a fotochemie. Již řadu let existují na Fakultě chemicko-technologické studijní obory Organická chemie a Organická technologie. Je samozřejmostí, že nadaní studenti s vyhraněným zájmem o tyto obory mohou po úspěšném absolvování magisterského studia pokračovat na Ústavu organické chemie a technologie ve studiu doktorském a podílet se tak na výzkumném programu ústavu.

 

SERVISNÍ ČINNOST:

SERVIS ORGANICKÉ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZY

Technický pracovník: Sylva Hladíková

tel.: +420 46 603 7059
fax: +420 46 603 7068

e-mail: Sylva.Hladikova@upce.cz

Přístrojové vybavení:

Automatický elementární analyzátor Flash 2000 CHNS Analyzer (ThermoFisher Scientific)

Prováděná stanovení:

- Standardní stanovení obsahu C, H, N, S v chemických individuích, směsích organických látek a organických materiálech.Spotřeba vzorku na 1 stanovení je asi 3 mg, stanovení se provádí alespoň dvakrát, nelze provádět ve vzorcích s b.v. do cca 80 °C.

- Stanovení organicky vázaného chloru nebo bromu v matricích jako v bodě 1, spotřeba vzorku na 1 stanovení je asi 5 mg.

- Stanovení obsahu sušiny v organických materiálech při zvolené teplotě, zpravidla při teplotě 100 °C.