Fyzika bývá pokládána za základ technických věd. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, např. v biologii, fyziologii nebo lékařství.

Obecná fyzika je předepisována ke studiu inženýrství, lékařství, chemie, biologie i jiných oborů, protože vytváří rámec, na kterém mohou ostatní vědy spolehlivě stavět. Solidní zvládnutí základních principů fyziky a osvojení si fyzikálního způsobu uvažování proto pomáhá i při studiu jiných oborů.

      

S ohledem na to byla fyzika zařazena do studijního programu hned při vzniku Vysoké školy chemicko-technologické (předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice - FChT) v roce 1950. V prvních letech zajišťovala výuku katedra matematicko-fyzikální (pod vedením prof. V. Santholzera). Později se katedra fyziky osamostatnila a úspěšně rozvíjela vedle pedagogické činnosti i činnost vědecko-výzkumnou, a to postupně pod vedením doc. J. Kašpara (1952-1975), prof. V. Husy (1975-1988), prof. F. Koska (1988-1993) a prof. Z. Cimpla (1993-2001). Její postavení však bylo a dodnes je specifické v tom, že nevychovává vlastní absolventy. Jejím základním úkolem je poskytovat studentům odborný základ pro studium dalších disciplín, ve kterých jsou fyzikální zákony využívány. Přesto zde vypracovala řada studentů z jiných kateder své diplomové práce pod vedením učitelů katedry fyziky a tato možnost trvá i nadále.

Počátkem devadesátých let byla katedra fyziky přechodně převedena z čistě formálních organizačních důvodů pod tehdy nově vzniklou Fakultu územní správy (nyní Fakultu ekonomicko-správní). Zpět do rámce FChT se vrátila bohužel až v roce 1996. Začátkem roku 2009 bylo v rámci katedry vytvořeno oddělení pro výuku matematiky a katedra byla přejmenována na Ústav aplikované fyziky a matematiky (ÚAFM).

Již krátce po vzniku katedry a stabilizaci pedagogického sboru se začala rozvíjet také vědecká práce a to především v oblasti přípravy a výzkumu vlastností krystalických i amorfních polovodivých materiálů, interferenčních filtrů a iontově selektivních elektrod. Protože ve specifických podmínkách let padesátých až osmdesátých byl úspěšný výzkum často podmíněn i konstrukcí a realizací vlastních přístrojů, věnovala se katedra i této činnosti. Byly realizovány aparatury k přípravě a opracování monokrystalů a amorfních materiálů, k měření elektrické vodivosti, magnetických a optických vlastností, měření pevnosti gelů aj. S úspěchem se pracovníci katedry podíleli i na spolupráci s průmyslovými podniky, kdy se jednalo např. o vývoj termoindikačních nátěrových hmot, optických filtrů , antireflexních vrstev, fotoemulsí, radiografických desek, inhibitorů koroze, atd.

V současné době je i nosným programem ústavu výzkum vlastností polovodičů a metod jejich přípravy, zvláště pak materiálů vhodných k termoelektrickým aplikacím (prof. Ing. Č. Drašar. Dr., PhD., Ing. Patrik Čermák, Ph.D., Ing. Kateřina Čermák Šraitrová, Mgr. J. Kašparová, PhD., J. Dařbujan). Dále byly vytvořeny podmínky pro výzkum vlastností materiálů pomocí elipsometrie v široké spektrální oblasti (RNDr. P. Janíček, PhD., Mgr. J. Mistrík, PhD.). Relativné menší prostor zaujímá výzkum struktury polymerních materiálů a biologických systémů při vysokých tlacích (doc. RNDr. M. Steinhart, CSc.).

Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru těchto oborů je výzkum prováděn ve spolupráci s jinými pracovišti FChT (CEMNAT, KOAnCh, SLPChL), s ústavy AV ČR (FzÚ, ÚMCH) i řadou pracovišť v zahraničí ( Francie, Itálie, Německo, Rakousko, USA).

Seznam akademických pracovníků ústavu (katedry), kteří se na jeho činnosti podíleli v minulosti:
Doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.; RNDr. Josef Brýdl; Prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc.; Doc. RNDr. Josef Čermák, CSc.; Doc. RNDr. Karel Čermák, CSc.; Doc. RNDr. Václav Černý, CSc; Dr. Eng. Lubos Hach, Ph.D., Prof. Ing. Dr. Václav Husa, DrSc.; Prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.; doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr.; Doc. RNDr. Josef Kašpar; Prof. RNDr. František Kosek, DrSc.; RNDr. Mojmír Machovec; Ing. Milan Pavel, CSc., prof. Ing. Slavomír Pirkl, CSc.prof. Dr. V. Santholzer; RNDr. Jaromír Sladký; doc. ing. Miloš Titz, CSc., RNDr. Jiří Tulka, CSc.
(tučným písmem jsou uvedeni bývalí vedoucí katedry fyziky)

Rozšířit fotografii: 
false