Fyzika bývá pokládána za základ technických věd. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, např. v biologii, fyziologii nebo lékařství.
       Obecná fyzika je předepisována ke studiu inženýrství, lékařství, chemie, biologie i jiných oborů, protože vytváří rámec, na kterém mohou ostatní vědy spolehlivě stavět. Solidní zvládnutí základních principů fyziky a osvojení si fyzikálního způsobu uvažování proto pomáhá i při studiu jiných oborů.

      

 S ohledem na to byla fyzika zařazena do studijního programu hned při vzniku Vysoké školy chemicko-technologické (předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice - FChT) v roce 1950. V prvních letech zajišťovala výuku katedra matematicko-fyzikální (pod vedením prof. V. Santholzera). Později se katedra fyziky osamostatnila a úspěšně rozvíjela vedle pedagogické činnosti i činnost vědecko-výzkumnou, a to postupně pod vedením doc. J. Kašpara (1952-1975), prof. V. Husy (1975-1988), prof. F. Koska (1988-1993) a prof. Z. Cimpla (1993-2001). Její postavení však bylo a dodnes je specifické v tom, že nevychovává vlastní absolventy. Jejím základním úkolem je poskytovat studentům odborný základ pro studium dalších disciplín, ve kterých jsou fyzikální zákony využívány. Přesto zde vypracovala řada studentů z jiných kateder své diplomové práce pod vedením učitelů katedry fyziky a tato možnost trvá i nadále.
       Počátkem devadesátých let byla katedra fyziky přechodně převedena z čistě formálních organizačních důvodů pod tehdy nově vzniklou Fakultu územní správy (nyní Fakultu ekonomicko-správní). Zpět do rámce FChT se vrátila bohužel až v roce 1996.
       Začátkem roku 2009 bylo vytvořeno oddělení pro výuku matematiky a katedra byla přejmenována na Ústav aplikované fyziky a matematiky (ÚAFM).
       Již krátce po vzniku katedry a stabilizaci pedagogického sboru se začala rozvíjet také vědecká práce a to především v oblasti přípravy a výzkumu vlastností krystalických i amorfních polovodivých materiálů, interferenčních filtrů a iontově selektivních elektrod. Protože ve specifických podmínkách let padesátých až osmdesátých byl úspěšný výzkum často podmíněn i konstrukcí a realizací vlastních přístrojů, věnovala se katedra i této činnosti. Byly realizovány aparatury k přípravě a opracování monokrystalů, k měření elektrické vodivosti, magnetických a optických vlastností, měření pevnosti gelů aj. S úspěchem se pracovníci katedry podíleli i na spolupráci s průmyslovými podniky, kdy se jednalo např. o vývoj termoindikačních nátěrových hmot, optických filtrů , antireflexních vrstev, fotoemulsí, radiografických desek, inhibitorů koroze.
       V současné době je i nosným programem ústavu výzkum vlastností polovodičů a metod jejich přípravy, zvláště pak materiálů vhodných k termoelektrickým aplikacím (Doc. Dr. Č. Drašar, , PhD., Mgr. J. Kašparová, PhD., J. Dařbujan). V omezené míře je zkoumáno chování kapalných krystalů v elektrickém poli (prof. Ing. S. Pirkl, CSc.) a struktura polymerních materiálů a biologických systémů při vysokých tlacích metodami (Doc. RNDr. M. Steinhart, CSc.). Byly vytvořeny podmínky pro výzkum vlastností materiálů pomocí elipsometrie (Mgr. J. Mistrík, PhD., RNDr. P. Janíček, PhD.). Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru těchto oborů je výzkum prováděn ve spolupráci s jinými pracovišti FChT (KOAnCh, SLPChL), s ústavy AV ČR (FzÚ, ÚMCH) i řadou pracovišť v zahraničí (NSR, Rakousko, Itálie, Francie, USA).

Seznam akademických pracovníků ústavu (katedry), kteří se na jeho činnosti podíleli v minulosti:
Doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.; RNDr. Josef Brýdl; Prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc.; Doc. RNDr. Josef Čermák, CSc.; Doc. RNDr. Karel Čermák, CSc.; Doc. RNDr. Václav Černý, CSc; Prof. Ing. Dr. Václav Husa, DrSc.; Prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.; doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr.; Doc. RNDr. Josef Kašpar; Prof. RNDr. František Kosek, DrSc.; RNDr. Mojmír Machovec; Ing. Milan Pavel, CSc., prof. Dr. V. Santholzer; RNDr. Jaromír Sladký; doc. ing. Miloš Titz, CSc.
(tučným písmem jsou uvedeni bývalí vedoucí katedry fyziky)

Rozšířit fotografii: 
false