Servisní a poradenská činnost

 1. Odborné konzultace
 2. Vývoj a výzkum v oblasti energetických materiálů
 3. Hodnocení a analýzy rizika, bezpečnosti a spolehlivosti technologických systémů
 4. Výpočty a analýzy následků průmyslových havárií
 5. Průmyslová aplikace výbuchu
 6. Analýza a zkoušení výbušnin a výbušných látek
 7. Vývojová dílna při katedře teorie a technologie výbušin

Odborné konzultace

V oboru vývoje a výzkumu v oblasti energetických materiálů nabízíme:

 • Zpracování rešerší a literárních studií o nových výrobcích a technologiích.
 • Analýzy vědecké, firemní a patentové literatury.

 V oboru analýzy rizika, bezpečnosti a spolehlivosti technologických systémů nabízíme:

 • Pomoc při formulaci a řešení úloh.
 • Pomoc při výběru metod a při formulaci postupů pro řešení úloh.
 • Pomoc při zajišťování jakosti řešení úloh.
 • Přednášky a školení na vybraná témata.

 V oboru výpočtů a analýzy následků průmyslových havárií nabízíme:

 • Odbornou pomoc při zjišťování výbuchových charakteristik nebezpečných látek či směsí.
 • Pomoc při plnění povinností podle zákona o prevenci závažných havárií 353/99 Sb.

 V oboru průmyslových aplikací výbuchu nabízíme:

 • Konzultace v oblasti vývoje, testování a optimalizace aplikací využívajících transformace energie výbuchu zejména při urychlování kovových materiálů.

 V oboru analýzy a zkoušení výbušnin a výbušných látek nabízíme:

 • Poradenství při zavádění zkušebních programů analýzy a zkoušení výbušnin a výbušných látek.
 • Posuzování chemické stability, reaktivity, fyzikální stability a výbuchových parametrů energetických materiálů.

Vývoj a výzkum v oblasti energetických materiálů
Vedoucí:
prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.
Telefon: 466 038 503
e-mail: svatopluk.zeman@upce.cz

 Nabízené služby:
Vývoj průmyslových a vojenských trhavin.

Hodnocení a analýzy rizika, bezpečnosti a spolehlivosti technologických systémů
Vedoucí:
Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
Telefon: 466 038
e-mail: milos.ferjencik@upce.cz

Nabízené služby:

Různorodou škálu metodik používaných pro řešení úloh z oboru analýzy rizika, bezpečnosti a spolehlivosti technologických systémů.

Může jít o:

 • kvalitativní metody What-if, HAZOP, FMEA,
 • rychlé relativní klasifikace rizik maticovými a indexačními postupy,
 • kvantitativní metody stromu událostí (ETA) a stromu poruch (FTA),
 • popisy rizik bezpečnosti pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
 • komplexní metodiku QRA resp. CPQRA pro podrobné kvantitativní analýzy rizika.

Výpočty a analýza následků průmyslových havárií
Vedoucí:
doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.
Telefon: 466 038 058
e-mail: bretislav.janovsky@upce.cz

Nabízené služby:

Výpočty a analýzy následků průmyslových havárií následujících typů s využitím různých výpočetních modelů:

 • Hořící louže (pool fire), pochodně (jet fire, flare), rychlé vyhoření oblaku (flash fire).
 • Výbuch neohraničeného oblaku par, vnitřní výbuchy (v zařízeních i budovách), fyzikální výbuch, výbuch expandujících par vroucí kapaliny (BLEVE), výbuchy prachových disperzí.
 • Výpočty dosahů znečištění či zamoření ovzduší pro látky neutrálně a pozitivně vznášivé i pro látky těžší než vzduch.
 • K výpočtům lze využít i komerční program americké společnosti Trinity Consultants ltd. - BREEZE HAZ Professional.

Průmyslová aplikace výbuchu
Nabízené služby:

Experimentální práce při vývoji, testování a optimalizaci aplikací využívajících transformace energie výbuchu mj.:

 • Svařování, tváření, perforace, urychlování a fragmentace kovových materiálů.
 • Kompaktace kovových i nekovových prášků.
 • Optimalizace trhavin a prostředí pro jednotlivé aplikace.

Analýza a zkoušení výbušin a výbušných látek
Nabízené služby:

Hodnocení chemické stability a reaktivity,  fyzikálních vlastností a výbuchových parametrů energetických materiálů s použitím následujících metod a měření: 

 • Termická analýza.
 • Stanovení mechanických a termomechanických vlastností.
 • Zkoušení chemické stability.
 • Zkoušení citlivosti k vnějším podnětům.
 • Zkoušky výbušnosti.
 • Zkoušky výkonnostních vlastností.
 • Měření rychlých dějů a rázových vln.

Vývojová dílna při katedře teorie a technologie výbušin

Nabízené služby:

Výroba, oprava, seřizování a kontrola zařízení a pomůcek pro výuku a výzkum zpracováním a obráběním kovů a plastických hmot. Zhotovení méně rozměrných výrobků z kovových i nekovových materiálů, montáže z dodaných dílů, drobné opravy strojů a přístrojů podle možností uvedeného vybavení pracovními prostředky.

Přístrojové a materiální vybavení:  

 • Obrábění kovů: 2× soustruh univerzální (do průměru 350 a délky 1000 mm), frézka vertikální, hoblovka horizontální, vrtačka sloupová, bruska na plocho.
 • Dělení a spojování: Strojní pila, strojní nůžky 1500 mm, sváření acetylenovým plamenem, řezání plamenem, sváření el. obloukem a bodové sváření.