Studijní obory

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek zajišťuje přípravu absolventů v těchto studijních oborech:

 

 

 

 

Bakalářský obor

false

Tříletý studijní obor ve studijním programu B2831-Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů si klade za cíl zajistit přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména v materiálových. Zejména však poskytuje vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro firmy a společnosti podnikající v průmyslu výroby stavebních hmot, průmyslu zabývajícím se jejich zpracováním a v neposlední řadě průmyslu materiálových specialit určených pro stavebnictví - mj. realizace bakalářských prací. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.)

true

Navazující magisterský obor

false

Dvouletý studijní obor jehož cílem  v rámci navazujícího magisterského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech AV ČR. Absolventi tohoto oboru jsou připravováni pro uplatnění v průmyslu nátěrových hmot, v průmyslu, kde jsou nátěrové hmoty aplikovány (strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, nábytkářský průmysl). Uplatňují se všude tam, kde jsou nátěrové hmoty vyráběny, aplikovány, testovány a zaváděny na trh. Absolventi nacházejí uplatnění i v průmyslu vyrábějícím suroviny pro nátěrové hmoty. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro výrobu nátěrových hmot.

Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

true

Licenční studium

false

     Licenční studium je určeno pro odborníky, kteří při své práci potřebují znalosti na vyšším stupni, než jaké zajišťuje standardní studium. Předpokladem pro přijetí do licenčního studia je ukončené vysokoškolské studium. V odůvodněných případech může vedoucí licenčního studia přijmout i odborníky s ukončeným středoškolským vzděláním.

Posluchači licenčního studia se seznámí s nejnovějšími poznatky ze základních disciplín oboru nátěrových hmot, povrchových úprav, makromolekulární chemie, fyzikální chemie polymerních pojiv, chemie filmotvorných látek. Na tyto disciplíny budou navazovat technologie výrob surovin a jejich zpracování na nátěrové hmoty.

Závěr studia bude věnován vypracování samostatné práce, jejíž náplň bude po dohodě s vedoucím licenčního studia zaměřena na problematiku vyplývající z vlastního pracoviště. Na tomto pracovišti bude také práce vypracována a po odevzdání bude práce řádně oponována.

 

Bližší informace:

Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

telefon: 466 037 272

e-mail: andrea.kalendova@upce.cz

true

========================================================================================================

false

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Témata bc. prací pro 2017/2018  vedené na oddělení ONHOP pro obor Farmakochemie a mediciální materiály/ Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů/další - Technická chemie

*R – rešeršní práce, R/RE – rešeršní práce nebo rešeršní práce doplněná vlastním experimentem,

  • Témata pro Farmakochemii (ONHOP, prof. Kalendová)

Aplikace makromolekulárních látek přírodního původu v polymerních a kompozitních materiálech. (R/RE). zamluveno

Částice montmorillonitů a jiných silikátových materiálů, jejich využití v oblasti polymerní chemie a farmakochemie. (R/RE). zamluveno

Plniva přírodního původu, jejich vlastnosti a aplikace v průmyslu zpracování polymerů a ve farmaceutických oborech. (R/RE)

Vlastnosti makromolekulárních pojiv a vzniklých povlaků v závislosti na složení výchozích surovin. (R/RE).

Zkoumání vlastností vybraných polymerních filmů a jejich surovin pomocí laboratorních testů, normovaných postupů  a mikroskopických technik. (R/RE).

Metody a postupy hodnocení barevné stálosti polymerních, kompozitních materiálů a povlaků  nátěrů vůči UV. (R/RE).

Organické a kompozitní povlaky se samočistícím efektem (R/RE).

Polymerní organické povlaky s antimikrobiálním efektem a antivegetativním působením (aditiva, vlastnosti). (R).

Formulace a příprava polymerního filmu na míru pro vybrané pigmenty a pojiva (R/RE).

Vodivé polymery pro  netoxické a tzv. smart  povlaky. (R/RE).

Diatomit jako důležitá složka polymerního filmu.(R/RE).

Dopované soli vodivých polymerů, jejich úprava pro ekologické a smart povlaky. (R/RE).

Studium přírodních flavonoidů a polyfenolů jako speciálních aditiv (R/RE).

*R=rešerše, RE=rešerše s experimentální prací

 

  • Témata pro Bc. práce POM (vypsaná ONHOP)

Vliv plniv na nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku – zamluveno (R/RE).

Fasádní nátěrové hmoty, formulace, příprava testování. (R/RE).

Vodouředitelná pojiva, formulace povlaků s antikorozním efektem a ochranou proti bleskové korozi. Zamluveno (R/RE)

Předúprava kovových adherendů – zamluveno (R/RE).

Povrchová ochrana dřeva a kompozitních materiálů. (R/RE).

Lepidla a lepení dřeva a kompozitních materiálů. (R/RE).

Nátěry střešních krytin. (R/RE).

Plniva přírodního a syntetického původu pro fasádní nátěry. (R/RE).

Barevné pigmenty pro fasádní nátěry. (R/RE).

Povrchová úprava vybraných historických objektů a velkých ocelových konstrukcí. (R).

Ethylsilkátové povlaky. (R/RE).

Ovlivnění antikorozní účinnosti práškového hořčíku  nátěrových hmotách. (R/RE).

Vlastnosti nátěrových hmot s obsahem povrchově hydrofobizovaných  kaolínů jako antikorozních pigmentů. (R/RE).

Ochranné a dekorativní povlaky na hliník. (R/RE).

Formulace nátěrových hmot na bázi vodouředitelných a rozpouštědlových alkydových pryskyřic. (R/RE).

*R=rešerše, RE=rešerše s experimentální prací

 

  • Témata pro Bc. práce ostatní (vypsaná ONHOP)

Přírodní látky fenolického typu, jejich možné využití při tvorbě a při aplikacích nátěrových filmů. (R/RE).

Plniva a pigmenty vhodné pro termostabilní nátěry . (R/RE)

Ochranné termostabilní nátěry se změnou barevného odstínu (oxidy železa a jiné). (R/RE)

Příprava solí vodivých polymerů pro ekologické povlaky na kovové materiály. (R/RE)

Wolastonit  a využití v oblasti polymerní chemie ochranných nátěrů. (R/RE)

Inhibitory koroze získávané z přírodních surovin. (R)

Pigmenty a inhibitory nitkové koroze pro organické povlaky. (R/RE)

Využití sloučenin na bázi křemičitanů, vrstevnatých křemičitanů, zeolitů a dalších minerálních surovin jako matric pro iontově výměnné antikorozní pigmenty. (R/RE)

Netoxické/ekologické pigmenty pro estetické nátěry. (R/RE)

Organické povlaky s kompozitními pigmenty na bázi XxZnyFe2O4 a s obsahem vodivých polymerů. (R/RE)

Testování částic a úprava pigmentů na bázi sulfidů pomocí vodivých polymerů pro korozní ochranu kovů. (R/RE).

Spekularit jako surovina i reakční látka pro aplikace do povlaků a pigmentů. R/RE.

Ochranné povlaky s obsahem kovových pigmentů. (R/RE)

Příprava, struktura a vlastnosti pigmentů bez obsahu zinku pro aplikace v ochranných organických povlacích. (R/RE) 

Inhibice koroze polymerních filmů na bázi ve vodouředitelných systémů. (R/RE)

Pigmenty a inhibitory koroze pro vodouředitelné  2K epoxidové systémy. (R/RE)

Pigmenty a inhibitory koroze pro vodouředitelné nátěry. (R/RE)

Volba vrchního nátěru pro antikorozní povlaky s obsahem Zn. (R/RE)

Volba vrchního nátěru pro antikorozní povlaky s obsahem vodivých polymerů. (R/RE)

Výběr pojivového systému pro vodivé polymery a jejich soli. (R/RE).

Kaolíny a jejich úprava, hydrofobizace pro aplikace do základních nátěrových hmot a vrchních nátěrů. (R/RE).

Látky zvyšující přilnavost-promotory adheze pro nátěrové hmoty, epoxidy. (R/RE).

Vliv OKP vrchního nátěru na korozní a mechanickou odolnost antikorozního základního nátěru. (R/RE).

Vliv vrchního nátěru s obsahem lamelárních částic různých pigmentů na korozní odolnost antikorozního nátěru.( R/RE).

Přírodní pryskyřice, modifikované pryskyřice a syntetické pryskyřice, versus  vlastnosti ochranných filmů. (R/RE).

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu pojiva R/RE).

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu pigmentové složky. R/RE.

Využití elektrochemických metod ke studiu koroze kovů. (R/RE).

Metody a postupy hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností nátěrových hmot a organických povlaků. (R/RE).

Vliv uměle vytvořeného defektu (poškození, poruchy) polymerního filmu na šíření degradačních projevů koroze. (R/RE)

Metody a postupy hodnocení antikorozních vlastností a jednotlivých projevů koroze u nátěrových hmot a organických povlaků. R/RE).

Vliv podkladu, materiálu složení či předúpravy na antikorozní a mechanické vlastnosti organického povlaku. (R/RE).

Vliv DFT nátěrového filmu vybraných pojiv nátěrových hmot na korozní odolnost NF v NaCl a SO2 atmosféře Vliv na mechanickou odolnost-přilnavost. (R/RE).


true

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího diplomové práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího diplomové práce.

true

1. Alespoň v jedné práci musí být vždy vložen originál zadání. V ostatních verzích stačí kopie.

2. Bakalářské a diplomové práce odevzdávejte prosím ve 3 vyhotoveních v knižní vazbě. Pokud si jednu práci chcete ponechat, tak ve 4 vyhotoveních.

3. V práci musí být vždy uvedena anotace a to jak v jazyce českém, tak i anglickém. Klíčová slova u anotací je třeba psát za sebou a oddělují se čárkou.

4. Na hřbetu vazby BP nebo DP je nutné uvést příjmení, jméno studenta a rok, kdy student práci odevzdal. Slouží k lepší orientaci v archivu.

5. Věnujte velkou pozornost úpravě citovaných zdrojů!

6. Formální úpravu práce (okraje, řádkování, popisky apod.) je třeba si předem domluvit se školitelem.

7. ONHOP umožní vytištění 1, případně 2 verzí práce na sekretariátu za předpokladu, že si student donese své vlastní papíry pro tisk.

8. Pro dodržení vyšší grafické úrovně BP a DP doporučujeme gramáž papíru 90g/m2. Případně konzultujte se školitelem.

9. Spolu s BP nebo DP je nutné odevzdat tyto i v elektronické verzi, vypálené na 1 CD. A to jak ve formátu Wordu, tak ve formátu .pdf.

Děkujeme za dodržování těchto doporučení.

 

ÚChTML - ONHOP

true
Rozšířit fotografii: 
false