Studijní obory

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek zajišťuje přípravu absolventů v těchto studijních oborech:

 

 

 

 

Bakalářský obor

false

Tříletý studijní obor ve studijním programu B2831-Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů si klade za cíl zajistit přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména v materiálových. Zejména však poskytuje vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro firmy a společnosti podnikající v průmyslu výroby stavebních hmot, průmyslu zabývajícím se jejich zpracováním a v neposlední řadě průmyslu materiálových specialit určených pro stavebnictví - mj. realizace bakalářských prací. Absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.)

true

Navazující magisterský obor

false

Dvouletý studijní obor jehož cílem  v rámci navazujícího magisterského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech AV ČR. Absolventi tohoto oboru jsou připravováni pro uplatnění v průmyslu nátěrových hmot, v průmyslu, kde jsou nátěrové hmoty aplikovány (strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, nábytkářský průmysl). Uplatňují se všude tam, kde jsou nátěrové hmoty vyráběny, aplikovány, testovány a zaváděny na trh. Absolventi nacházejí uplatnění i v průmyslu vyrábějícím suroviny pro nátěrové hmoty. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro výrobu nátěrových hmot.

Absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

true

Licenční studium

false

     Licenční studium je určeno pro odborníky, kteří při své práci potřebují znalosti na vyšším stupni, než jaké zajišťuje standardní studium. Předpokladem pro přijetí do licenčního studia je ukončené vysokoškolské studium. V odůvodněných případech může vedoucí licenčního studia přijmout i odborníky s ukončeným středoškolským vzděláním.

Posluchači licenčního studia se seznámí s nejnovějšími poznatky ze základních disciplín oboru nátěrových hmot, povrchových úprav, makromolekulární chemie, fyzikální chemie polymerních pojiv, chemie filmotvorných látek. Na tyto disciplíny budou navazovat technologie výrob surovin a jejich zpracování na nátěrové hmoty.

Závěr studia bude věnován vypracování samostatné práce, jejíž náplň bude po dohodě s vedoucím licenčního studia zaměřena na problematiku vyplývající z vlastního pracoviště. Na tomto pracovišti bude také práce vypracována a po odevzdání bude práce řádně oponována.

 

Bližší informace:

Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

telefon: 466 037 272

e-mail: andrea.kalendova@upce.cz

true

========================================================================================================

false

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2018/2019:

Příprava a vlastnosti organických povlaků s obsahem zinku a hořčíku. (zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., Ing. Miroslav Kohl

Ochranné organické povlaky na bázi vodou řiditelných pojiv. (zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Vliv plniv na vlastnosti zinkem pigmentovaných povlaků na bázi epoxyesterové pryskyřice. (zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Hodnocení aduktů polyanilinu v polymerních povlacích.
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Aplikace nanočástic do funkčních povlaků.
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Multifunkční polymerní povlaky.
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl


true

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího diplomové práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího diplomové práce.

true

1. Alespoň v jedné práci musí být vždy vložen originál zadání. V ostatních verzích stačí kopie.

2. Bakalářské a diplomové práce odevzdávejte prosím ve 3 vyhotoveních v knižní vazbě. Pokud si jednu práci chcete ponechat, tak ve 4 vyhotoveních.

3. V práci musí být vždy uveden název práce a anotace a to jak v jazyce českém, tak i anglickém. Klíčová slova u anotací je třeba psát za sebou a oddělují se čárkou.

4. Na hřbetu vazby BP nebo DP je nutné uvést příjmení, jméno studenta a rok, kdy student práci odevzdal. Slouží k lepší orientaci v archivu.

5. Věnujte velkou pozornost úpravě citovaných zdrojů!

6. Formální úpravu práce (okraje, řádkování, popisky apod.) je třeba si předem domluvit se školitelem.

7. ONHOP umožní vytištění 1, případně 2 verzí práce na sekretariátu za předpokladu, že si student donese své vlastní papíry pro tisk.

8. Pro dodržení vyšší grafické úrovně BP a DP doporučujeme gramáž papíru 90g/m2. Případně konzultujte se školitelem.

9. Spolu s BP nebo DP je nutné odevzdat tyto i v elektronické verzi, vypálené na 1 CD. A to jak ve formátu Wordu, tak ve formátu .pdf.

Děkujeme za dodržování těchto doporučení.

 

ÚChTML - ONHOP

true
Rozšířit fotografii: 
false