doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.

Akademický pracovník
Telefon:       +420 46 603 8003
E-mail:         zdenek.jalovy@upce.cz
Kancelář:    TP1 , kancelář č. 03 017


Vědecké zaměření

Náplně pro pyrotechnické záchranné systémy

false

Výzkum se zabývá organickými dusíkatými látkami, které jsou součástí pyrotechnických složí záchranných systémů, například airbagů nebo předpínačů pásů. Cílem finálního výrobku je produkce velkého množství plynů, především dusíku, během krátkého časového intervalu. Z chemického hlediska jsou řešeny výběr a příprava vhodných derivátů guanidinu, které splňují podmínky na funkčnost (dostatečný obsah energie, produkce dusíku), stabilitu (dlouhodobá termická a chemické stabilita, kompatibilita s ostatními složkami a obalem) a nízká toxicita jak samotné náplně, tak zplodin přeměny při aktivaci systému. Vhodnost jednotlivých sloučenin z aplikačního hlediska je dále hodnocena externími organizacemi.

false

Výbušiny se sníženou citlivostí

Výzkum se zabývá látkami, které vykazují poměrně nízkou citlivost k vnějším podnětům jako jsou náraz, tření, elektrická jiskra a současně si zachovávají poměrně vysoký výkon. Tyto sloučeniny jsou vhodné jako komponenty necitlivé vojenské munice označované jako LOVA (Low Vulnerability Ammunition) a v poslední době rovněž jako složky pyrotechnických systému pro záchranné systémy, kde citlivé trhaviny nejsou žádoucí. V současné době je předmětem zájmu především 2,2-dinitroethen-1,1-diamin, označovaný často kódově jako FOX-7. Z chemického hlediska jsou zkoumány různé prekursory vhodné pro jeho přípravu a převod laboratorní přípravy do poloprovozní technologie. Probíhá spolupráce s pracovišti v České Republice i zahraničí.


 Publikace, Patenty, užitné vzory (2008-2012)

 • Růžička A., Ottis J., Jalový Z.: 2-Methoxy-2-methylimidazolidine-4,5-dione. Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online 2007, E63, o4704/1-o4704/7.
 • Ottis J., Jalový Z., Liška F.: Gaseous products of dinitromethane decomposition determined by DTA/FTIR. J. Energ. Mater. 2008, 26, 220-229.
 • Zigmund J., Matyáš R., Jalový Z., Šelešovský J.: Pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany, zejména pro použití v airbagu či předpínači bezpečnostních pásů. CZ 303225 2012.
 • Jalový Z., Ottis J., Růžička A., Lyčka A., Latypov N.V.: Organic salts of dinitromethane. Tetrahedron 2009, 65, 7163-7170.
 • Ferjenčik M., Jalový Z.: What can be learned from incidents in chemistry labs. J. Loss Prevent. Proc. 2010, 23, 630-636.
 • Jalový Z., Růžička A.: Diacetamidinium sulfate. Acta Cryst. Sect. E: Struct. Rep. Online 2010, E66, 3346-3347.
 • Jalový Z., Matyáš R., Klasovitý D., Zeman S.: Contribution to the synthesis of 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazatetracyclo[5.5.0.05,903,11]dodecane (TEX). Central Eur. J. Energ. Mater. 2010, 7, 189-196.
 • Jalový Z., Matyáš R., Zigmund J., Lorenc S.: Pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany. Užitný vzor, č. 22613, 2011.
 • Jalový Z., Matyáš R., Zigmund J., Lorenc S.: Palivo do pyrotechnické slože a pyrotechnická slož pro bezpečnostní systémy pasivní ochrany. Užitný vzor, č. 22614, 2011.
 • Matyáš R., Šelešovský J., Jalový Z., Roháčová J.: Synthesis and characterization of polyethylene glycol dinitrates. Central Eur. J. Energ. Mater. 2011, 8, 145-155.
 • Jalový Z., Ek S., Ottis J., Dudek K., Růžička A., Lyčka A., Latypov N.V.: Scalable synthesis of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine without hazardous intermediates or by-products. J. Energ. Mat. 2013, 31, 87-99.
 • Jalový Z., Matyáš R., Ottis J., Růžička A., Šimůnek P., Polášek M.: Synthesis and properties of acetamidinium salts. Chem. Cent. J. 2011, 8, 84.
 • Künzel M., Jalový Z., Zigmund J.: Organic azido compounds as energetic materials. Sci. Pap. Univ. Pardubice, Ser. A 2011, 17, 167-201.
 • Jalový Z., Padělková Z., Jirásko R., Matyáš R., Holčapek M., Němec O., Novotná M., Mišková L.: Syntheses, crystal structures and properties of copper(II) complexes of 1‑amidinoisourea and biguanide nitrates. Polyhedron 2012, 41, 88-100.

 Vybrané projekty

 • Nové hnací náplně pro speciální laborace, ev. č. FR-TI1/142; příjemce Explosia a.s., spolupříjemce Univerzita Pardubice (2009-2012).
 • Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech, projekt MO / EDA ev. č. OBEXPL2003001, příjemce Explosia a.s., spolupříjemce Univerzita Pardubice (2003-2007).
 • Hnací náplně pro záchranné systémy, MPO, ev. č. FD-K3/061, příjemce Explosia a.s., spolupříjemce Univerzita Pardubice (2003-2005). 
 • Studium fytoremediace výbušin pomocí tkáňových kultur vyšších rostlin, projekt GA ČR ev. č. 206/99/1252, nositel : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, spolupříjemce Univerzita Pardubice (1999-2001).

Výuka

 • Technologie energetických materiálů, přednášky, seminář.
 • Laboratoř syntézy a charakterizace materiálů.
 • Laboratoř oboru.

Vedení diplomantů, bakalářů, disertačních prací, 2007-2011

 • Lučanová, K.: 2,2-Dinitroethen-1,1-diamin.Bakalářská práce 2007.
 • Foud, M.: Reakce alkylnitraminů s dihalogenmethany. Diplomová práce 2008.
 • Ottis, J.: Technologická syntéza FOX-7. Disertační práce 2008. (školitel specialista)
 • Horák, M.: Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu. Diplomová práce 2009.
 • Künzel, M.: Azidosloučeniny jako složky hnacích hmot. Bakalářská práce 2009.
 • Němec, O.: Dusičnany bis(1-amidino-2-alkylisomočovina) a bis(1-alkylbiguanid)měďnaté. Diplomová práce 2010.
 • Šimák, D.: Vliv katalyzátorů a jejich velikosti na rychlost hoření homogenních TPH. Diplomová práce 2011.

false
Rozšířit fotografii: 
false