Ing. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Akademický pracovník
Telefon:        +420 466 03 8056
E-mail:           vojtech.pelikan@upce.cz
Kancelář:      TP3, kancelář č. 02 005


Vědecké zaměření

Pyrotechnika a pyrotechnické výrobky

false

V rámci toho širokého a multidisciplinárního oboru se zabývám testováním a vývojem pyrotechnických složí a výrobků. Dále pak vývojem nových zkušebních metod výrobků pro vojenské a civilní použití.  Na řešení těchto úloh spolupracuji zpravidla s  průmyslovými podniky působícími v tomto oboru jak v ČR, tak v zahraničí (např. Zeveta Bojkovice, CZ; D-Technik, CZ; Austin Detonator, CZ; AEL Mining Services, JAR). V rámci pyrotechniky se také zabývám iniciátory a technologiemi používanými v iniciačních prostředcích (rozbušky, roznětky, neelektrický roznět). V oblasti iniciátorů a iniciačních technologií působím jako odborný lektor na Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v rámci výcviku pyrotechniků pro PČR a AČR.

Citlivost energetických materiálů k elektrostatické jiskře (ESD)

V této oblasti problematicky citlivosti výbušnin se zabývám vývojem testovacích metod a přístrojů určených k testování ESD citlivosti. Stejně tak studuji ESD citlivosti energetických materiálů a mechanizmy uplatňující se v rámci procesu iniciace výbušnin (obecně energetických materiálů) během elektrostatického výboje. V současné době na ÚEnM, ve spolupráci s průmyslovými podniky dlouhodobě testuji a vyvíjím třetí generaci přístrojů pro zkoušení ESD citlivosti. V řadě zemí je použitá metodika v současné době adeptem pro zavedení národních testovacích standardů (např. Finsko, Francie).

Instrumentace výbuchových dějů

V této oblasti se zabývám instrumentací a měřením výbuchových dějů, např. intenzity vzdušných rázových vln v otevřeném prostředí tak i v uzavřených nádobách. Ve spolupráci s výrobcem tlakových čidel pracuji na optimalizaci a aplikaci speciálních snímačů určených pro měření odrazných přetlaků v uzavřených nádobách (výbuchové komoře) a testování procesu získávání dat specifickém pro výbušinářské aplikace. V rámci instrumentace experimentů se okrajově zabývám také postprocesingem (následným zpracováním) experimentálních dat.

Zahraniční stáže / odbornosti:

 • 2005 University of Cambridge, Cavendish laboratory, PCS group, UK (visiting student)
 • 2006 University of Cambridge, Cavendish laboratory, PCS group, UK (summer intern)
 • 2007 Státní pyrokurz v Poličce – odborná způsobilost “Pyrotechnik”
 • 2009 – 2010 Energetics Research Institute, Nanyang Technological University, Singapore, (Research Fellow)
 • 2012  Člen Technické normalizační komise TNK142 „Výbušniny a pyrotechnika“ při ÚNMZ.

Vyučované předměty

 • UENM/C097 - Laboratoř oboru I,
 • UENM/C209 – Technologie pyrotechnických výrobků a složí
 • UENM/C965 – Základy konstrukce munice

 Vedení závěrečných prací

 • Ing. Michal Kilián, Ph.D., Vliv stupně rozemletí chloristanu draselného na výbušinářské parametry pyrotechnické slože ZWPPV a balistické parametry elektrického iniciátoru typu GTMS, Závěrečná práce LS, Pardubice 2006.
 • Drahomír Michálek, Vliv velikosti částic vstupních surovin na časování zpožďovacích složí, Závěrečná práce LS, Pardubice 2006.
 • Pavel Céza, Studium vlastností a působení vybraných pyrotechnických donucovacích prostředků, Závěrečná práce LS, Pardubice 2009.
 • Ing. Kateřina Bušová, Problematika ESD citlivosti při výběru pyrotechnické slože pro výrobu iniciátoru airbagu, Závěrečná práce LS, Pardubice 2012.
 • Iveta Pilná, Elektronické iniciační systémy pro civilní použití, bakalářská práce, Pardubice 2013.

 Publikační aktivita

Publikace v mezinárodních časopisech

 • V.Pelikan, Application of the Conducting Composition Fuseheads in the Pyrotechnic Devices, Journal of Pyrotechnics, 2006, (24),3-11.
 • S. Zeman, V. Pelikán, J. Majzlík and Z. Fiedl, Electric Spark Sensitivity of Nitramines. Part I. Aspects of Molecular Structure, Central European Journal of Energetic Materials, 2006, 3(3), 27-44.
 • S. Zeman, V. Pelikán, J. Majzlík and J. Kočí, Electric Spark Sensitivity of Nitramines. Part II. A Problem of “Hot Spots”, Central European Journal of Energetic Materials, 2006, 3(3), 45-51.
 • M. Ferjencik, V. Pelikan and S. Cousy, Is Our Apparatus Foolproof?: Examination of Safety-Important Characteristics of an Electrostatic Discharge Tester for Explosives, Process Safety Progress 2013, Vol.32(3), 283-297.

Konference mezinárodní

 • M.W.Greenaway, P.R.Laity and V. Pelikan; X-Ray Microtomography of Sugar and HMX Granular Beds Undergoing Compaction, 14th APS Conference Shock Compression of Condensed Matter, 2005, Baltimore, Maryland, USA.
 • V. Pelikan; Conducting Composition Fuse Heads and Their Properties for the Use in Electric Detonators, Blasting Techniques 2005, Stará Lesná, Tatranská Lomnica, SK.
 • S. Zeman, Z. Friedl, J. Koci, V. Pelikán and J. Majzlik; New Findings of the Spark Sensitivity of Nitramines, Part I: Aspects of Molecular Structure, 9th Int. „New  trends in Research of Energetic Materials”, 2006, Pardubice, CZ.
 • S. Zeman, V. Pelikán, J. Koci,  and J. Majzlik; New Findings of the Spark Sensitivity of Nitramines, Part II: A problem of “Hot Spots”, 9th Int. Seminar „New  trends in Research of Energetic Materials“, 2006, Pardubice, CZ.
 • J. Majzlík, V. Pelikán, Optical Measurement of Reaction Delay in Granular Bed of Energetic Material Activated by Electrostatic discharge, 44th Int. Ann. Conf. Of the Fraunhofer ICT, 2013, Karlsruhe, DE.
 • O. Němec, M. Jungová, J. Grega, V. Pelikán, S. Zeman, Note on determination of relative explosive strength of fortified W/O emulsions by means of ballistic mortar., 15th Int. Seminar „New  trends in Research of Energetic Materials“, 2012, Pardubice, CZ.

Odborné přednášky

 • V.Pelikán; Nové typy elektrických iniciátorů, 2nd International Pyrotechnics Seminar, 2003, Praha.
 • V.Pelikán; Elektrické iniciátory, III. Setkání pyrotechniků AČR, 2006, Boletice.
 • V.Pelikán; Testing of the ESD Sensitivity From the Standpoint of Practice, Vikram Sarabhai Space Centre, Indian Space Research Organization, Trivandrum, 2012, India.
 • V.Pelikán; New Aspects of Determination of Sensitivity of Pyrotechnic comp. to Electrostatic Discharge, China Academy Of Safety Science and Technology (CASST), 2013, Beijing.
 
false