doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.

Akademický pracovník
Telefon:         +420 46 603 8058
E-mail:           bretislav.janovsky@upce.cz
Kancelář:      TP3, kancelář č. 02 004

Vědecké zaměření

Procesy při fyzikálním projevu BLEVE v 1-D geometrii:

Pojem BLEVE je zkratkou z anglického Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, což v překladu znamená výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Fyzikální projev BLEVE je definován jako náhlé roztržení nádoby obsahující kapalinu, jejíž teplota je v okamžiku roztržení vyšší než je její bod varu, na dva nebo více kusů. V rámci výzkumu jsou zkoumány procesy uvnitř nádoby v době dekomprese a procesy zodpovědné za roztržení nádoby. Dále je sledován proces generování a šíření tlakových vln jednorozměrných vlnovodech.

false

Výbuchy plynných systémů:

Při výzkumu spolupracuje s Vědecko-výzkumným uhelným ústavem, a.s. v Ostravě-Radvanicích, který disponuje množstvím experimentálních prostor a vybavení. Na základě experimentů prováděných jak v malém měřítku (200 mm rázová trubice), tak ve velkém měřítku (pokusná štola s průřezem cca 10 m2) jsou sledovány vliv různých geometrických prvků na oslabení tlakové vlny a také vliv překážek na deflagrační proces v jednorozměrných vlnovodech. V současné době probíhá výzkum účinnost vodních bariér v dole. Dále jsou to podmínky ovlivňující vygenerované přetlaky při ventilovaných výbuších plynů. Simulace těchto procesů jsou prováděny s použitím anglického CFD programu AutoReaGas.

Analýza následků

Výpočty zdrojového členu – výtoky látek kapalných plynných a dvoufázových systémů spolu s odpary uniklých kapalin v různém fyzikálním stavu. Dále pak výpočty fyzikálních projevů typů: rozptyly látek v ovzduší, požáry – fireball, jet fire a pool fire a výbuchy různých druhů počínaje výbuchy plynů jak v ohraničených oblastech, tak v oblastech neohraničených, přes fyzikální výbuchy a konče výbuchy energetických materiálů. Tyto fyzikální projevy pak produkují následky působením tlakové vlny, tepelné radiace nebo toxicity uniklého materiálu.

Je spoluautorem programů „Následky“, „Výbuchový trojúhelník“ a „Vodní zátky“, které byly vytvořeny na objednávku Českého báňského úřadu, jako pomocné nástroje pro velitele zásahu při řešení havárií spojených s těžbou zemního plynu nebo ropy.

false

Přehled tvůrčí a publikační činnosti

Publikace v mezinárodních vědeckých časopisech

 • Ferjencik, M. and Janovsky, B.: An explosion initiated by a drop of water inside a bitumen storage tank. Hydrocarbon Processing,Vol. 89, No. 11, pp 35 -40, Nov 2010
 • Janovsky, B., Zigmund J.: Vybuchovy trojuhelnik” – Software tool for explosibility evaluation of coal mine atmosphere. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 20, No. 4-6, pp 517-523, 2007

Publikace v tuzemských vědeckých časopisech

 • Kišová, P., Svachouček, P., Ventura, K., Janovský, B., Velehradský, L.: Metodiky stanovení povýstřelových zplodin. Chem. Listy 105, 674--677 (2011)
 • Makovička, D., Makovička, D., Janovský, B., Adamík, V.: Ohrožení konstrukce budovy při výbuchu nálože ve vnitřním prostoru (Exposure of Building Structure to Charge Explosion in Interior), Stavební obzor 2009, č.9, roč.18 (2009), 257-265, ISSN 1210-4027
 • Šustek, J., Janovský, B., Vejs, L.: Porovnání vhodných metod predikce maximálních přetlaků a výpočtů ventilačních ploch různými metodami při výbuchu plynů. Spektrum, 2007, 7, číslo 2/2007, ISSN:str. 1211-6920

Příspěvky na mezinárodních konferencích

 • Janovský, B., Pošta, V.: Solution of Accidental Situations and DPL – system for monitoring and evaluation of coal mine atmosphere explosibility. 4th International Mines Rescue Conference, Hradec nad Moravicí, 20. – 26.9. 2009
 • Janovsky, B., Jarosz, J.: Overpressure Calculation of Gas Explosion in Tunnels, NTREM 2008, (9. -11. April 2008), 2008, Pardubice, pp. 171-181, ISBN: 978-80-7395-066-8
 • Sustek, J.,Janovsky, B. and Vejs, L.: Could be the simple methods of overpressure calculation during vented gas explosion universally used for various conditions?, NTREM 2008, (9. -11. April 2008), 2008, Pardubice, pp. 351-364, ISBN: 978-80-7395-066-8
 • Vejs L., Janovský B.; Measuring of Flame Temperatures Generated by Gas-Air Mixture Explosions. New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice 25. – 27. 4. 2007
 • Vejs L., Rozsíval P., Janovský B.; Measurement of Shock Waves Parameters. Process Kontrol 2007, Štrbské pleso 11. – 14. 6. 2007
 • Sustek, J., Janovsky, B. and Vejs, L.: Comparison of simple semi-empirical methods of overpressure calculation during vented gas explosion. COM-MAT-TECH 2007,(18. – 19. říjen 2007) Trnava; Slovensko (2007) str. 349-357

Monografie nebo jejich části

 • Makovička, D., Janovský, B. (Eds.): Příručka protivýbuchové ochrany staveb. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04090-4
 • Janovský, B.: Výbuchy a odhad parametrů vygenerovaných tlakových vln, in Makovička, D., Janovský, B. (Eds.): Příručka protivýbuchové ochrany staveb. Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04090-4, pp. 11-52

Příspěvky na domácích konferencích

 • Janovský, B., Švihovský, J.: BLEVE - výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Sborník přednášek semináře „Tlak 2011“, 2011, str. 119 – 123, ISBN 978-80-87140-19-2
 • Jiří Šustek, Břetislav Janovský, Tadeáš Podstawka: Výpočty ventilačních ploch pro výbuchy plynu v nekompletně zaplněném objemu – porovnání nalezených metod. Požární Ochrana 2009, Ostrava, 9-10. 9. 2009
 • Šustek J., Janovský B., Vejs L.; Porovnání vhodných metod predikce maximálních přetlaků a výpočtů ventilačních ploch různými metodami při výbuchu plynů. Požární ochrana 2007, Ostrava 12. - 13. 9. 2007

Granty

 • GA350729 - „Dynamika šíření deflagrace plynných výbušných systémů v potrubních trasách, tunelech a důlních dílech a ochrana před jejími destrukčními účinky“; grant GA ČR, období 2005-2007, nositel VVUÚ Ostrava-Radvanice, s celkovým objemem 4671 tis. Kč, spoluřešitelská část 817 tis. Kč (293 tis. Kč v roce 2007)
 • RČ: CZ.04.3.07/3.2.01.3/3323 – „Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové ochrany staveb“; projekt v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha, období 2006-2008.

Vyučované předměty

 • Bezpečnostní inženýrství
 • Teorie působení výbuchu
 • Teorie výbuchu 

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false