prof., Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.

Akademický pracovník, zástupce vedoucího ústavu
Telefon:        +420 466 03 8503
E-mail:          svatopluk.zeman@upce.cz
Kancelář:      TP1 , kancelář č. 03 014 


Vědecké zaměření

Studium iniciační reaktivity energetických materiálů

Tato aktivita vychází z mé disertační práce (zahájení experimentálních prací rokem 1970), jejíž obhajoba nebyla z politických důvodů povolena a mohla být realizována až v roce 1990. Primárně šlo o tepelnou reaktivitu organických polynitro- a polynitrso-sloučenin a následně o studium chemického mikro-mechanizmu iniciace energetických materiálů (iniciační reaktivita EMs).

false

Studium chemického mechanizmu iniciace energetických materiálů (EMs) je významné jednak z hlediska bezpečnostních aspektů manipulace s nimi, jednak z hlediska konstrukce nových molekul a náloží EMs a v neposlední míře jde o věc vědecké prestiže daného pracoviště. Skupiny atomů-nositelé výbušnosti (t. zv. explosofory – nejrozšířenější je nitroskupina) nejsou navzájem v molekule EMs ekvivalentní, to znamená, že vždy existuje nejreaktivnější explosofor v dané molekule.

V případě nitroskupin nejpouživanější způsob vyhledávání nejreaktivnějších z nich je realizován na bázi DFT kvantově-chemických výpočtů molekul v izolovaném stavu a při teplotě 0 K (jde o výpočet elektronových nábojů na klíčových dusíkových atomech). Vzhledem k tomu, že velmi významným faktorem v iniciaci a rozvoji výbušné přeměny EMs jsou mezimolekulární silové interakce, je tato metoda v přiblížení použitelná jen pro jednoduché molekuly EMs (např. nitraminy). Realističtější je aplikace dat z krystalografické studie struktury dané molekuly EMs pro tyto výpočty, které jsou však v tomto případě mnohem komplikovanější a časově náročné.

Dobré výsledky dává aplikace 13C a 15N NMR chemických posunů klíčových atomů reakčních center v molekule v tomto studiu; na základě korelace uvedených posunů s charakteristikami iniciace (citlivostmi a/nebo charakteristikami detonace) v sérii strukturně příbuzných EMs lze nalézt a/nebo potvrdit reakční centrum v molekule, resp. označit nejreaktivnější nitroskupinu v molekule. Díky zmíněné aktivitě v této oblasti byla na našem ústavu (ÚEnM UPa) nalezena a objasněna existence vzájemných vztahů mezi charakteristikami nízkoteplotního tepelného rozkladu,

citlivostmi k nárazu, tření a elektrické jiskry na jedné straně a detonačními charakteristikami energetických materiálů na straně druhé, byly predikovány některé charakteristiky dosud nesyntetizovaných nitraminů, byly interpretovány vlastnosti nového nitraminu, cis-1,3,4,6-tetranitrooktahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu a s použitím těchto poznatků v současnosti probíhá výzkum plasty pojených nitraminů, výzkum v oblasti emulzních trhavin a využití delaborovaných vojenských trhavin. Studována byla i iniciační reaktivita tuhých a kapalných směsí na bázi peroxidů.

Vývoj emulzních trhavin

Na základě mé dvoutýdenní stáže u firmy Nitro Nobel v Gyttorpu v r. 1990 a potom požadavku slovenského výrobce Istrochem Bratislava, vyvinout emulzní trhavinu I. kategorie bezpečnosti, jsem se tomuto problému věnoval počínaje rokem 1997. Vývoj byl úspěšně dokončen a výsledek, deklarovaný jako Slavit E, byl přihlášen k ochraně jak slovenskou přihláškou patentu, tak přihláškou PCT. Vzhledem ke krachu firmy Istrochem a jejímu následnému odkupu Explosií, a. s., Pardubice, došlo k ukončení placení udržovacích poplatků patentu a trhavina je tak bez plnění finančních povinností vzhledem k majiteli patentu a autorům vyráběna pod názvem Emulinit PM polským uskupením Nitroerg Bieruń v množství asi 600 tun ročně. Získané poznatky z této aktivity byly aplikovány v řešení projektu TIP MPO ČR na využití delaborovaných výbušin – i když je projekt již ukončen, v aktivitě je pokračováno.

Vývoj nových nitraminových trhavin

Tento, původně „zakládající“ směr našeho pracoviště, byl obnoven po roce 2005. Byla vyvinuta a patentově chráněna syntéza cis-1,3,4,6-tetranitro-oktahydroimidazo-[4,5-d]imidazol (bicyclo-HMX nebo BCHMX) a v následujících letech byly a jsou studovány jeho aplikační možnosti zejména v plasty pojených energetických směsích. V souvislosti s touto aktivitou byla a je věnována i zvýšená pozornost ε-2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitanu (ε-HNIW , ε-CL-20) z hlediska kvality jeho krystalů a jejich morfologické stability. Neoddělitelnou součástí je popis a studium vlastností atraktivních cyklických nitraminů, včetně plastických trhavin s jejich obsahem.


Publikace

Přehled nejvýznamnějších publikací za období let 2007-2013 (červen) 

Jimp – článek v odborném periodiku, citovaném databází ISI Web of Science

 • Q-L. Yan,  S. Zeman,  A. Elbeih, Z. W. Song, J. Málek,   The Effect of Crystal Structure on the Thermal Reactivity of CL-20 and Its C4 Bonded Explosives (I): Thermodynamic Properties and Decomposition Kinetics,   Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2013, 112(2) 823-836;

 • Q-L. Yan,  S. Zeman,  R. Svoboda, A. Elbeih, J. Málek,  The Effect of Crystal Structure on the Thermal Reactivity of CL-20 and Its C4-Bonded Explosives Part II. Models for Overlapped Reactions and Thermal Stability, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2013,112(2) 837-849;

 • S. Zeman, A. Elbeih, Q-L. Yan,  Note on the Use of the Vacuum Stability Test In the Study of Initiation Reactivity of Attractive Cyclic Nitramines In Formex P1 Matrix, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2013, 111(2) 1503-1506;

 • Q-L. Yan,  S. Zeman,  J. Selesovsky, R. Svoboda, A. Elbeih, Thermal Behavior and Decomposition Kinetics of Formex-Bonded Explosives Containing Different Cyclic Nitramines,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2013, 111( 2) 1419-1430;

 • Q-L. Yan,  S. Zeman, F-Q. Zhao, A. Elbeih, Noniso-Thermal Analysis of C4 Bonded Explosives Containing Different Cyclic Nitramines, Thermochimica Acta  2013,556, 6-12;

 • A. Elbeih, J. Pachman, S. Zeman, W. A. Trzciński, M. Sućeska,  Study of Plastic Explosives based on Attractive Cyclic Nitramines, Part II. Detonation Characteristics of Explosives with Polyfluorinated Binders,   Propellants Explosives Pyrotechnics  2013, 38(2) 238-243;

 • Q-L. Yan,  S. Zeman, A. Elbeih, Theoretical Evaluation of Sensitivity and Thermal Stability for High Explosives Based on Quantum Chemistry Methods: A Brief Review. International Journal of Quantum Chemistry 2013, 113(8) 1049-1061;

 • A. Elbeih, J. Pachmáň, W. A. Trzciński, S. Zeman, Z. Akštein, J. Šelešovský, Study of Plastic Explosives based on Attractive Cyclic Nitramines Part I. Detonation Characteristics of Explosives with PIB Binder. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2011, 36(5) 433-438;

 • A. Elbeih, S. Zeman, J. Pachmáň, P. Vávra, W. A. Trzcinski, Z. Akštein, Detonation Characteristics of Attractive Cyclic Nitramines Bonded by Plastic Matrices Based on Polyisobutylene and Poly(methyl methacrylate) Binders., Journal of Energetic Materials 2012, 30(4), 358-371;

 • A. Elbeih, M. Jungová, S. Zeman, P. Vávra P, Z. Akštein, Explosive Strength and Impact Sensitivity of Several PBXs Based on Attractive Cyclic Nitramines. Propellants, Explosive, Pyrotechnics 2012, 37(3) 329-334;

 • S. Zeman, Z. Friedl, A New Approach to the Application of Molecular Surface Electrostatic Potential in the Study of Detonation, Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2012, 37(5) 609-613;

 • Q-L.Yan, S.  Zeman, Thermodynamic Properties, Decomposition Kinetics and Reaction Models of BCHMX and its Formex Bonded Explosives. Thermochimica Acta 2012, 547, 150-160;

 • Q-L. Yan, S. Zeman, A. Elbeih, Recent Advances in Thermal Analysis and Stability Evaluation of Insensitive Plastic Bonded Explosives (PBXs). Thermochimica Acta 2012, 537, 1-12;

 • Elbeih A., Zeman S., Jungová M., Vávra P., Akštein Z., Effect of Different Polymeric Matrices on Some Properties of Plastic Bonded Explosives. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2012, 37(6), 676-684;

 • O. Němec, M. Jungová, S. Zeman, Modification of W/O Emulsions by Demilitarized Composition B. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2013, 38(1) 142-146;

 • A. Elbeih, J. Pachmáň,  W. A. Trzciński, S. Zeman, Z. Akštein, J. Šelešovský, Study of Plastic Explosives based on Attractive Cyclic Nitramines Part I.  Detonation Characteristics of Explosives with C-4 Binder. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2011, 36(5) 433-438;

 • S. Zeman, P. Vávra: Energetic materials - present state and trends in development of explosives . Chemické listy, 2010, 104, 791-797;

 • S. Zeman, Z. Friedl ,  A. Růžička, M. Roháč, A. Lyčka: Crystallography and Structure-Property Relationships of 2,2˝,4,4´,4˝,6,6´,6˝-Octanitro-1,1´:3´,1˝-terphenyl (ONT). Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2010, 35, 130-135;

 • S. Zeman, Z. Friedl, A. Růžička,  A. Lyčka, M. Roháč: Crystallography and Structure-Property Relationships in 2,2´,2˝,2´˝,4,4´,4˝,4´˝,6,6´,6˝,6´˝-dodecanitro-1,1´:3´1˝:3˝,1´˝-quaterphenyl (DODECA). Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2010, 35, 339-346;

 • A. Elbeih, J. Pachmáň, S. Zeman, W. A. Trzciński,  Z. Akštein, M. Sućeska, Thermal Stability and Detonation Characteristics of Pressed and Elastic Explosives on the Basis of Selected Cyclic Nitramines, Central European Journal of Energetic Materials, 2010, 7(3) 115-129;

 • D. Klasovitý, S. Zeman, A. Růžička, M. Jungová, M. Roháč: cis-1,3,4,6-Tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d]imidazole (BCHMX), its properties and initiation reactivity. Journal of Hazardous Materials, 2009, 164(2-3), 954-961;

 • T. Atalar, S. Zeman: A new view of relationships of the N-N bond dissociation energies of cyclic nitramines. Part I. Relationships with heats of fusion. Journal of Energetic Materials,2009,  2(3), 186-199;

 • T. Atalar, M. Jungová, S. Zeman: A new view of relationships of the N-N bond dissociation energies of cyclic nitramines. Part II. Relationships with impact sensitivity. Journal of Energetic Materials, 2009, 27(3), 200-216;

 • S. Zeman, T. Atalar: A new view of relationships of the N-N bond dissociation energies of cyclic nitramines. Part III. Relationship with detonation velocity. Journal of Energetic Materials, 2009, 27(3), 217-229;

 • R. Roháč, S. Zeman, A. Růžička: Crystallography of 2,2',4,4',6,6'-hexanitro-1,1'-biphenyl and its relation to initiation reactivity. Chemistry of Materials2008, 20, 3105–3109;

 • R. Matyáš, W. A. Trzciński, S. Cudziło, S. Zeman: Detonation performance of TATP/AN based explosives, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2008, 33(4), 296-300;

 • S. Zeman, W. A. Trzciński, R. Matyáš: Some Properties of Explosive Mixtures Containing Peroxides. Part I. Relative Performance and Detonation of Mixtures with Triacetone Triperoxide, Journal of Hazardous Materials, 2008, 154,192–198;

 • S. Zeman, C. Bartei: Some Properties of Explosive Mixtures Containing Peroxides. Part II. Relationships between Detonation Parameters and Thermal Reactivity of the Mixtures with Triacetone Triperoxide, Journal of Hazardous Materials, 2008, 154 (2008) 199–203;

 • M. Chovancová, S. Zeman: Study of Initiation Reactivity of some Plastic Explosives by Vacuum Stability Test and Non-Isothermal Differential Thermal Analysis,  Thermochimica Acta, 2007, 460 67–76;

 Jneimp – Články v časopisech, citovaných bázemi ERIH nebo Scopus

 • M. Jungová, S. Zeman, A. Husarová, New Aspect of Friction Sensitivity of Nitramines (in Persian). Journal of Energetic Materials (Tehran) 2012, VII, No.1(14), 13-18;   ISSN 3629 1735.

 • A. Elbeih, S. Zeman, M. Jungová, Z. Akštein, Effect of Different Polymeric Matrices on the Sensitivity and Performance of Interesting Cyclic Nitramines. Central European Journal of Energetic Materials 2012, 9(2), 131-138

 • M. Jungová, S. Zeman, A. Husarová, Friction Sensitivity of Nitramines.  Part I: Comparison with Impact Sensitivity and Heat of Fusion. Chinese Journal of Energetic Materials  2011,19(6), 603-606;

 • M. Jungová, S. Zeman, A. Husarová, Friction Sensitivity of Nitramines.  Part II: Comparison with Thermal Reactivity. Chinese Journal of Energetic Materials 2011, 19(6), 607-609;

 • S. Zeman, M. Jungová, A. Husarová, Friction Sensitivity of Nitramines.  Part III: Comparison with Detonation Characteristics. Chinese Journal of Energetic Materials 2011, 19(6), 610-612;

 • Z. Friedl, M. Jungová, S. Zeman, A. Husarová, Friction Sensitivity of Nitramines.  Part IV: Links to Surface --Electrostatic Potentials. Chinese Journal of Energetic Materials 2011, 19(6), 613-615;

 • S. Zeman, A. Elbeih, Z. Akštein, Preliminary Study of Several Plastic Explosives Based on Cyclic Nitramines, Chinese Journal of Energetic Materials 2011, 16(1) 8-12;

 • A. Elbeih, A. Husárová, S. Zeman, Path to e-HNIW with Reduced Impact Sensitivity, Central European Journal of Energetic Materials  2011, 8(3) 173-182;

 • O. Němec, M. Jungová, R. Mareček, M. Novotný, S. Zeman, J. Šelešovský, Fortification of W/O Emulsions by Demilitarized Explosives, Part I, Use of TNT, Central European Journal of Energetic Materials  2011, 8(3) 193-207;

 • S. Zeman, T. Atalar, Z. Friedl, X.-H- Ju: New aspects in early chemistry of the nitromethane initiation. Central European Journal of Energetic Materials, 2009, 6(1), 119-133;

 • S. Zeman: A New Aspect of Relationships between Electric Spark Sensitivity and Thermal Stability of Some Polynitro Arenes. HanNeng CaiLiao (The Chinese Energetic Materials), 2008, 16(6), 652-658;

 • S. Zeman, Z. Friedl, J. Kočí: Electric Electric Spark Sensitivity of Polynitro Arenes  Part II . Aspects of the Molecular Structure with Utilization of the Net Charges of Nitro Groups., Central European Journal of Energetic Materials, 2007, 4(No.4), 23-31;

 • S. Zeman, J. Kočí, J. Majzlík: Electric Electric Spark Sensitivity of Polynitro Arenes  Part I.A Comparison of Two Instruments, ”, Central European Journal of Energetic Materials, 2007, 4(3) 15-24;

C – Monografie nebo jejich části

 • S. Zeman: Sensitivities of High Energy Compounds  In: T. Klapoetke (Ed.), High Energy Density Compounds, Structure & Bonding, Vol. 125, Springer, Heidelberg, Germany, 2007, pp. 195-271; ISBN 987-3-540-72201-4;  ISSN 0081-5993.

 • S. Zeman, Teaching of the Chemistry and Technology of Explosives in the Czech Republic.  Chapter 1 in: R. W. Armstrong, J. M. Short, R. A. Kavetsky, D. K. Anand. “Energetics Science and Technology in Central Europe”, CECDS, University of Maryland, College Park, Maryland, 2012, pp. 1-11; ISBN 978-0-9846274-3-1.

 • Zeman S., Study of the Initiation Reactivity of Energetic Materials.  Chapter 8 in: Armstrong R. W., Short J. M., Kavetsky R. A., Anand D. K,. “Energetics Science and Technology in Central Europe”, CECDS, University of Maryland, College Park, Maryland, 2012, pp. 131-167; ISBN 978-0-9846274-3-1.

D – Článek ve sborníku

 • O. Němec, M. Jungová, J. Grega, V. Pelikán, S. Zeman, Note to Determination of Relative Explosive Stength of Fortified W/O Emulsions by Means of Ballistic Mortar. Proceedings of the 15th Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials“, Univ. Pardubice, April 2012, 248-253

 • A. Elbeih, S. Zeman, J. Pachmáň, Z. Akštein, Influence of Polymeric Matrices on the Thermal Stability and Heat of Combustion of High Energy Materials. Proceedings of the International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS'2011), Planetary Scientific Research Centre, Bankok, Dec. 2011, 91-94;

 • A. Elbeih, S.Zeman, M. Jungová, Z. Akštein, P. Vávra, Detonation Characteristics and Penetration Performance of Plastic Explosives, in:LI Shengcai, NIU Peihuan (Eds.), Proceedings of the 2011 International Autumn Seminar on Propellants, Explosive and Pyrotechnics,, nankiny Sept. 20-23, 2011, „Theory and Practice of Energetic Materials, Vol. IX“, Sci. Press, Beijing, pp. 508-513, ISBN 978-7-03-0324045-2;

 • O. Němec, M. Novotný, M. Jungová, S. Zeman, Demilitarized Explosive in Fortification of W/O Emulsions, in Roger Holmberg ettal.  (Eds.), Proceedings of the Sixth EFEE World Konference on Explosive and Vlastiny, Lisabon, Sept. 18-20, 2011, pp. 291-300, ISBN 978-0-9550290-3-5;

 • A. Elbeih, A. Husarová, S. Zeman, Low Sensitive HNIW, in: J. Pachmáň, J. ělešovský, R. Matyáš (Eds.), Proceedings of the 14th Seminar „New Trends in Research of Energetic Materials“, University of Pardubice, Apríl 13-15, 2011, pp. 602-609, ISBN978-80-7395-390-4;

 • A. Elbeih, S. Zeman, J. Pachmáň, Z. Akštein, M. Sućeska, Heat of Combustion and Detonation Characteristics of HNIW Bonded by Different Plastic Matrices, The Eight Asia-Pacific Conference on Combustion, Hyderabad, India, Dec. 10-13, 2010, p.263.

 • A. Elbeih, J. Pachmáň, S. Zeman, Z. Akštein, Replacement of PETN by Bicyclo-HMX in Semtex 10, in: R. Chromik, J. Kijewski, Z. Leciejewski (Eds.), Proc. 8th International Armament Conference, Pultusk, Oct. 2010, pp. 233-241.

 • A. Elbeih, J. Pachmáň, S. Zeman, W. A. Trzciński Z. Akštein: Detonation characteristics of bicyclo-HMX and HNIW with two different binders, New Trends in Research of Energetic Materials, Proceedings of the Seminar, 13th, Pardubice, Czech Republic, Apr. 21-23, 2010,  Pt. 1, 96-107;

 • Z. Friedl and S. Zeman: Reactivity of N–NO2 Bonds in Nitramines: Bond Dissociation and Bond Disproportionation Approach, in: Huang Ping, Wang Yajun, Li Sengcai (Eds.): Theory & Practice of Energetic Materials, Vol. VII, 2007 Int. Autumn Seminar on Propellants, Explosives and Pyrotechnics 2007, Xiۥan, Shaanxi, Peoples Rep. of China, October 2007, pp.410-417.

 • M. Roháč, S. Zeman and M. Svobodová: Possibilities of the 13C NMR Spectroscopy Application in the Studyof Initiation Reactivity of Hhighly Thermally Stable Ppolynitro Arenes, in: Huang Ping, Wang Yajun, Li Sengcai (Eds.): Theory & Practice of Energetic Materials, Vol. VII, 2007 Int. Autumn Seminar on Propellants, Explosives and Pyrotechnics 2007, Xiۥan, Shaanxi, Peoples Rep. of China, October 2007, pp.127-135.

P – patenty po roce 2012

 • E. Jakubček, J. Boháčik, Š. Gazda, M. Makovinská, S. Zeman, K. Bezkočka, P. Kohlíček, „Modifier of Emulsion Explosive,“ PCT WO 02/081411, World Intelectual Property Organization, Publ.: 0ct.17, 2002, the last owner Explosia Co., Pardubice

 • E. Jakubček, J. Boháčik, Š. Gazda, M. Makovinská, S. Zeman, K. Bezkočka, P. Kohlíček, „Spôsob modifikácie trhaviny v podobe emulzie“,  SR Patent 285 615, Publ.: Marec 5, 2007, the last owner Explosia Co., Pardubice.

 • E. Jakubček, J. Boháčik, Š. Gazda, M. Makovinská, S. Zeman, K. Bezkočka, P. Kohlíček, „Modifikator emulsionnogo vzryvchatogo veschestva“, RU Pat. 2 286 326, Publ.: Oct. 27, 2006, the last owner Explosia Co., Pardubice.

 • D. Klasovitý,  S. Zeman, CZ:Process for preparing  cis-1,3,4,6-tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d]imidazole“; C07D 487/04 (2006.01), PV 2009-503, CZ-Patent 302 068, Publ.:Aug. 12, 2010, University of Pardubice, Pardubice, CZ

 • Elbeih, A. Husarová, S. Zeman, „Method of Preparation of e-2,4,6,8,10,12-Hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane with Reduced Impact Sensitivity“, PCT WO2013044891 A1, World Intelectual Property Organization, Publ.: April 4, 2013, University of Pardubice, Pardubice, CZ.

 • Elbeih, A. Husarová, S. Zeman, „Způsob přípravy e-2,4,6,8,10,12-Hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitanu se sníženou citlivostí“, CZ Patent 303 686, March 6, 2013, Univerzita Pardubice, CZ.

W – Mezinárodní seminář „New Trends in Research of Energetic Materials“ (NTREM)
       http://www.ntrem.com

Chairman of the 11th Seminar NTREM  – 16th Seminar NTREM, University Hall, Pardubice, April 2008 - 2013

false

Vybrané projekty 2007 – 2013

 • Plasty pojené energetické systémy s obsahem cis-1,3,4,6- tetranitrooktahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu (BCHMX), TAČR  No. TA03010647, spoluředitel, nositel Explosia, a. s., Pardubice, 01.01.2013 – 31.12.2015;

 • Inovace průmyslových trhavin, MPO ČR No. FR-TI4/370, spoluředitel, nositel Explosia, a. s., 01.01.2012 – 31.12.2014;

 • Konferenční projekt (Seminar NTREM 2011), US Army No. W911NF-11-1-0097, 15.02.2011 – 31.10.2011;

 • Konferenční projekt (Seminar NTREM 2011), EOARD No. FA8655-10-1-5033, 21.10.2010 – 23.04.2011;

 • Konferenční projekt (Seminar NTREM 2008), US Army No. N00014-08-1-1039, 01.12.2007 – 09.04.2008;

 • Detection and identification of explosive prekursors and explosives, Action grants, EK  No. JLS/2009/ISEC/AG/079, spoluředitel, nositel VVUÚ Ostrava, 01.01.2010 – 31.12.2012;

 • Technologie neletálních obranných prostředků, MPO ČR No. FT-TA/028, spoluředitel, nositel Prototypa-ZM, Brno, 01.04.2004-31.12.2007;

 

false

 


 Vyučované předměty


 

Člen:

 

 • Slovak Society for Blasting ad Drilling (Banská Bystrica, Slovak Republic, from 1992)

 • International Society of Explosives Engineers (Cleveland, Ohio, from 1994);

 • Vice-chairman of the editorial board of the Central European Journal of Energetic Materials (Inst. of Organic Industry, Warsaw, Poland, from 2004)

false
Rozšířit fotografii: 
false