Inovace vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Trvání: 01/2020 - 11/2020
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Katedra polygrafie a fotofyziky 
Řešitel: Bouška Marek

Projekt je zaměřen na inovaci laboratorního vybavení využívaného ve studijních programech oboru Polygrafie. Pořizovaná zařízení budou využívána zejména v rámci laboratorních úloh pěti předmětů (Laboratoř oboru II a IV, Speciální laboratoř oboru I a II) a dále naleznou uplatnění při měření experimentálních částí bakalářských a diplomových prací. Vybavení je určeno především k charakterizaci vlastností tiskových materiálů (papír, tiskové barvy apod.) a tiskovin, jejichž porozumění a správná charakterizace je jedním z důležitých aspektů dosažení kvalitního tisku. V rámci laboratorních úloh je kladen důraz na rozvoj dovedností studentů řešit praktické problémy a zpracování jednotlivých úloh má prohloubit teoretické znalosti studentů o praktickou zkušenost. Schválení projektu umožní zkvalitnění procesu vzdělávání, které je podmíněno využíváním moderních přístrojů, pomůcek a standardů. Zvýší se tak praktická připravenost studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.


Vývoj inkjetového laku vytvrzovaného pomocí UV LED technologie

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky 
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání: 02/2020 - 01/2022
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Katedra polygrafie a fotofyziky
Hlavní řešitel: Jašúrek Bohumil

Spoluřešitelé: Syrový Tomáš | Vališ Jan

Cílem je vyvinout nový typ UV laku pro inkjetové stroje, s výrazně vyšší adhezí k polymerním materiálům než mají stávající laky, vytvrzované radikálovou polymerací. Vyvinutý lak bude vytvrzovaný pomocí UV LED, které v poslední dekádě prošly významným technologickým progresem a jsou vzhledem ke svým vlastnostem (dlouhá životnost, nízká spotřeba el. energie, okamžité zapnutí/vypnutí, stabilní výkon v čase) nejperspektivnějšími zdroji pro UV zářením iniciovanou polymeraci/vytvrzení barev a laků.


NEW MATERIALS AND PROCESSING IN ORGANIC ELECTRONICS (MADRAS)

Poskytovatel: Evropská unie
Program: HORIZON 2020
Trvání: 04/2020 - 03/2023
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Syrový Tomáš

Spoluřešitelé: Drašar Čestmír | Odvárková Jitka | Pižlová Ilona | Vlčková Jarmila | Wimmer Tomáš | Zajac Vít

Projekt řeší potřebu vývoje a využití nových materiálů pro výrobu nové generace inteligentních produktů z oblasti organické a velkorozměrové elektroniky. MADRAS má za cíl prokázat vylepšení elektrických charakteristik, zpracovatelnosti, stability a životnost zařízení OLAE založených na využití inovativních materiálů a výrobních postupů. V rámci R&D aktivit bude kladen důraz i např. na snadnou integraci výrobků do perspektivních výrobních procesů, kterým je In Mold. Tím budou připravovány In Mold Hybrid Printed Electronics produkty. Novými materiály v tomto projektu jsou: 1. Nový typ tiskových formulací na bázi vodivých polymerů PEDOT od COC, které se používají pro transparentní vodivé elektrody; nový n-typ polovodičového inkoustu na bázi oxidu wolframu od společnosti Gene´s Ink a transparentní (založený na nanocelulóze / celulózy) papír, jehož vodivost je zajištěna pomocí vodivých polymerů, či vrstev na bázi AgNW. V rámci projektu budou vyvíjeny rozličné tištěné struktury především pro senzorické aplikace, které budou využity například v NFC štítcích určených pro monitoring skladovacích podmínek v průběhu dopravy produktu baleném v obalu vyrobeném technologií In Mold. Dále se uvažuje o využití senzorů v oblasti průmyslu automotive.


Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01/2018 - 12/2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Hrdina Radim

Spoluřešitel: Alafid Fouzy Ramadan Ali | Burgert Ladislav | Držková Markéta | Panák Ondrej                  

Základním cílem projektu je rozšíření výrobního portfolia příjemce o nové výrobky s vysokou přidanou hodnotou v souladu s dlouhodobou strategií prodeje vysokojakostních HPP pigmentů s unikátními uživatelskými vlastnostmi po stránce intenzity, stability a kvality vybarvení výsledných výrobků a dosáhnout dalších funkcionálních vlastností těchto materiálů tak, aby bylo možno rozšířit oblast jejich aplikace na funkcionální úpravu povrchů strojírenských výrobků, zvláště pak v automobilovém průmyslu. Řešené koloranty, peryleny, vykazují rovněž schopnost po ozáření interagovat se vzdušným kyslíkem a generovat tzv. singletový kyslík (fotoaktivní systém) a také schopnost za přesně definovaných podmínek měnit svůj odstín (termochromní systém). Fotoaktivní vlastnosti budou zkoumány z hlediska použití pro samočisticí systémy orientované na odbourávání monomolekulárních organických sloučenin a následně mikrobiálního napadení při zachování stability nosných polymerních systémů. Termochromní vlastnosti vycházejí ze změny krystalické struktury a intermolekulárních interakcí v nosném prostředí. Cílem je navrhnout postup zapracování funkcionalizovaných perylenových sloučenin do polymerní matrice určené k povrchovým úpravám strojírenských výrobků ve formě funkčních nátěrů nebo ve formě tenkého polymerního filmu.


Tištěné senzorové elementy založené na 3D RGO uhlíkových strukturach

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Čína
Trvání: 01/2019 - 12/2020
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Syrový Tomáš

Projekt bude zaměřen na spolupráci v oblasti výzkumu senzorů na detekci amoniaku na uhlíkových strukturách, zejména pak na grafénu.


Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání: 04/2018 - 03/2022
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Bureš Filip

Spoluřešitel: Hloušková Zuzana | Klikar Milan | Majová Hana | Odvárková Jitka | Sebránková Martina | Syrová Lucie | Syrový Tomáš | Tydlitát Jiří | Vlčková Jarmila

Projekt je zaměřen na vývoj technologií akumulace energie pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. Budou hledány organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro aplikaci v průtočných a kvazi-/pevnolátkových sekundárních bateriích. Bude optimalizována příprava těchto látek s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Budou hledány způsoby dalšího využití výsledků projektů v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparačních procesech a senzorice. Mezi oborová spolupráce odborníků z VŠCHT Praha, Univerzity Pardubice a Centra organické chemie s.r.o. umožní vývoj zcela nových prakticky uplatnitelných řešení na základě aktuálních poznatků základního výzkumu v dané oblasti. Aktivity projektu jsou soustředěny do výzkumného záměru Organické redoxní látky pro aplikace v energetice. Projekt povede ke dvěma přihláškám patentů a řadě publikací (včetně zahraničních spoluautorů).


Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Trvání: 01/2019 - 12/2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Nazabal Virginie

Syntéza objemových chalkogenidových skel dotovaných ionty vzácných zemin, příprava jejich tenkých vrstev, fyzikálně-chemická charakterizace připravených skel a tenkých vrstev. Studium luminiscence ve střední infračervené oblasti spektra.


VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU PRO PODPORU LEAN MANUFACTURING PRO TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ VÝROBY V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.06.2017 - 31.07.2020
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec Ph.D.

Projekt si klade dva hlavní cíle: 1) Vývoj SW produktu (MIS) na podporu nástrojů Lean manufacturing ve spolupráci CICERO Stapro Group s.r.o., Univerzity Pardubice a tiskárny Novatisk a.s. 2) Vypracování metodiky implementace a související konzultační činnosti Lean manufacturing s ohledem na specifika české polygrafie.


Výzkum a vývoj integrace telemetrických a analytických procesů do řízení polygrafické výroby a implementace prvků průmysl 4.0

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec Ph.D.

1. Vypracování metodiky na nalezení optimální interakce primárních a sekundárních parametrů ovlivňující polygrafické produkty a procesy 2. Výběr a integrace, popř. vývoj měřících zařízení pro detekci primárních a sekundárních parametrů 3. Vývoj analytického systému pro zobrazení měřených hodnot primárních a sekundárních parametrů 4. Vypracování metodiky pro nápravná opatření 5. Vývoj automatického systému pro návrh nápravných opatření


Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikace

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec Ph.D.

V rámci projektu budou studovány pokročilé metody fyzikální depozice tenkých vrstev (radiofrekvenční magnetronové naprašování, pulzní laserová depozice, apod.). Pozornost bude věnována též přípravě tenkých vrstev z roztoku metodou spin coating. Budou optimalizovány depoziční podmínky s cílem přípravy vysoce kvalitních tenkých vrstev chalkogenidů. Výchozí syntetizované depoziční materiály a připravené tenké vrstvy budou zevrubně charakterizovány strukturálními a optickými metodami. Tenké chalkogenidové vrstvy budou modifikovány jak působením teploty či světla, tak i pomocí dopantů. Výsledky projektu povedou k chalkogenidovým materiálům s inovativními vlastnostmi, složením a optimalizovanými podmínkami depozice jejich tenkých vrstev.


SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství 
Program: Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025 ZEMĚ
Období realizace: 01/2018 - 12/2022
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Projekt se bude zaměřovat na výzkum v oblasti autonomních senzorů, které budou obsahovat tištěná teplotní a vlhkostní čidla pro monitoring teploty a obsahu vody v zemině, resp. v mikroklima rostlinného porostu. Tištěná čidla budou napojena na komunikační jednotky, které budou prostřednictvím sítí platformy IoT (SigFox, LoRa, aj.) přenášet data do MIS systémů. Daný systém autonomních čidel, tak umožní monitorovat, příp. řešit uživatelům (ZD) stav závlahy v rámci rostlinné výroby a tím zajišťovat výrobu v rámci systému tzv. "precizního zemědělství", neboli "Smart Farmingu". Vyvíjené systémy budou významně levnější oproti stávajícím řešením a umožní tak vyšší hustotu pokrytí senzorovými systémy, které je nezbytné pro vyšší preciznost řízení závlah.

Rozšířit fotografii: 
false