Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (ORGBAT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání: 04/2018 - 03/2022
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Bureš Filip

Spoluřešitel: Hloušková Zuzana
                     Klikar Milan
                     Majová Hana
                     Odvárková Jitka
                     Sebránková Martina
                     Syrová Lucie
                     Syrový Tomáš
                     Tydlitát Jiří
                     Vlčková Jarmila

Projekt je zaměřen na vývoj technologií akumulace energie pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. Budou hledány organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro aplikaci v průtočných a kvazi-/pevnolátkových sekundárních bateriích. Bude optimalizována příprava těchto látek s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Budou hledány způsoby dalšího využití výsledků projektů v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparačních procesech a senzorice. Mezi oborová spolupráce odborníků z VŠCHT Praha, Univerzity Pardubice a Centra organické chemie s.r.o. umožní vývoj zcela nových prakticky uplatnitelných řešení na základě aktuálních poznatků základního výzkumu v dané oblasti. Aktivity projektu jsou soustředěny do výzkumného záměru Organické redoxní látky pro aplikace v energetice. Projekt povede ke dvěma přihláškám patentů a řadě publikací (včetně zahraničních spoluautorů).


Inovace vybavení laboratoří oboru Polygrafie (Katedra polygrafie a fotofyziky)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Interní rozvojová soutěž
Trvání: 01/2019 - 11/2019
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Bouška Marek

Projekt je zaměřen na inovaci laboratorního vybavení využívaného ve studijních programech oboru Polygrafie. Pořizované zařízení a materiály budou využívány zejména v rámci laboratorních úloh pěti předmětů (Laboratoř oboru II a IV, Speciální laboratoř oboru I, II a III) a dále naleznou uplatnění při měření experimentálních částí bakalářských a diplomových prací. Vybavení je určeno především k charakterizaci vlastností tiskových materiálů (papír, tiskové barvy apod.) a tiskovin, jejichž porozumění a správná charakterizace je jedním z důležitých aspektů dosažení kvalitního tisku. V rámci laboratorních úloh je kladen důraz na rozvoj dovedností studentů řešit praktické problémy a zpracování jednotlivých úloh má prohloubit teoretické znalosti studentů o praktickou zkušenost. Schválení projektu umožní zkvalitnění procesu vzdělávání, které je podmíněno využíváním moderních přístrojů, pomůcek a standardů. Zvýší se tak praktická připravenost studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.


Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Trvání: 01/2019 - 12/2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Nazabal Virginie

Syntéza objemových chalkogenidových skel dotovaných ionty vzácných zemin, příprava jejich tenkých vrstev, fyzikálně-chemická charakterizace připravených skel a tenkých vrstev. Studium luminiscence ve střední infračervené oblasti spektra.


Projekt "Autonomní identifikační systémy pro detekci a zabezpečení výrobků v systému Průmysl 4.0"

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání: 01.01.2017 – 31.12.2019
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Bude navržena technologie kontinuální výroby tištěných paměťových prvků s následnou implementací do flexibilních štítků umožňující vysoký stupeň ochrany výrobku a jeho identifikaci v procesu plně automatizované a robotizované výroby a distribuce v návaznosti na národní inciativu Průmysl 4.0. Systém bude zabezpečen tak, aby nebylo možno bezpečnostní data změnit či padělat a bude obsahovat integrovanou přepisovatelnou paměť, ve které budou uchovávána jednoduchá data umožňující sledovat výrobek během jeho životního cyklu. Elektronický bezpečnostní prvek chránící unikátní informaci o daném výrobku bude posílen unikátní vizuální kontrolou. Čtení a identifikace uložených dat bude zajištěno kontaktním způsobem, přičemž čtecí zařízení a obslužný software bude vyvinut v rámci projektu.


VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU PRO PODPORU LEAN MANUFACTURING PRO TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ VÝROBY V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.06.2017 - 31.07.2020
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec Ph.D.

Projekt si klade dva hlavní cíle: 1) Vývoj SW produktu (MIS) na podporu nástrojů Lean manufacturing ve spolupráci CICERO Stapro Group s.r.o., Univerzity Pardubice a tiskárny Novatisk a.s. 2) Vypracování metodiky implementace a související konzultační činnosti Lean manufacturing s ohledem na specifika české polygrafie.


Výzkum a vývoj integrace telemetrických a analytických procesů do řízení polygrafické výroby a implementace prvků průmysl 4.0

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec Ph.D.

1. Vypracování metodiky na nalezení optimální interakce primárních a sekundárních parametrů ovlivňující polygrafické produkty a procesy 2. Výběr a integrace, popř. vývoj měřících zařízení pro detekci primárních a sekundárních parametrů 3. Vývoj analytického systému pro zobrazení měřených hodnot primárních a sekundárních parametrů 4. Vypracování metodiky pro nápravná opatření 5. Vývoj automatického systému pro návrh nápravných opatření


Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikace

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01.04.2018 - 31.12.2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: prof. Ing. Petr Němec Ph.D.

V rámci projektu budou studovány pokročilé metody fyzikální depozice tenkých vrstev (radiofrekvenční magnetronové naprašování, pulzní laserová depozice, apod.). Pozornost bude věnována též přípravě tenkých vrstev z roztoku metodou spin coating. Budou optimalizovány depoziční podmínky s cílem přípravy vysoce kvalitních tenkých vrstev chalkogenidů. Výchozí syntetizované depoziční materiály a připravené tenké vrstvy budou zevrubně charakterizovány strukturálními a optickými metodami. Tenké chalkogenidové vrstvy budou modifikovány jak působením teploty či světla, tak i pomocí dopantů. Výsledky projektu povedou k chalkogenidovým materiálům s inovativními vlastnostmi, složením a optimalizovanými podmínkami depozice jejich tenkých vrstev.


Vývoj UV zářením vytvrzovaného laku pro digitální lakovací stroje

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Trvání: 01.07.2017 - 31.12.2019
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Jan Vališ Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Bohumil Jašúrek Ph.D.
                     Ing. Tomáš Syrový Ph.D.
                     Bc. Ljubou Mukha

Cílem projektu je vyvinout nový typ UV zářením tvrditelného laku pro inkjetové lakovací stroje, kterými se tisknou náročné motivy lakových efektů (včetně 3D). Vyvinutý lak bude vytvrzovaný kombinací radikálové a kationtové polymerace iniciované UV zářením. V současné době je drtivá většina UV zářením tvrditelných inkoustů a laků vytvrzována radikálovou a jen malá část kationtovou polymerací. Problematika vytvrzování UV zářením tvrditelných inkoustů je ovlivňována velkým množstvím parametrů, které budou muset být zohledněny při vývoji laku (např. typ tiskové hlavy, velikost vystřelovaných kapiček inkoustu, viskozita, povrchové napětí, mechanické vlastnosti vytvrzeného materiálu a další). Často se stává, že ovlivňované parametry jsou vzájemně protichůdné (např. flexibilita vrstvy vs. odolnost povrchu vůči poškrábání) a je nutno volit kompromisní řešení. Na trhu je v dnešní době relativně velké množství výrobců inkoustů a laků (např. Sun Chemical, TOYO Ink, Chimigraf, Collins Inkjet, Svang Ink, atd.), ale vzhledem k rozdílnostem tiskových strojů, tiskových hlav, potiskovaných substrátů a požadavkům na užitné vlastnosti výsledného laku může být obtížné najít optimální lak pro danou aplikaci. Z provedených průzkumů trhu je patrné, že je velká poptávka po UV zářením tvrditelném laku pro parciální UV lakování. Připravený hybridní lak polymerující oběma mechanismy bude možné vytvrzovat za použití střednětlaké rtuťové výbojky (v současnosti stále nejvyužívanější zdroj UV záření v oblasti vytvrzování barev a laků), ale také pomocí diod emitujících v UV oblasti záření (UV-LED), které jsou vzhledem k jejich vlastnostem (dlouhá životnost, nižší spotřeba elektrické energie, možnost okamžitého zapnutí/vypnutí, stabilní výkon v čase, netvoří se ozón atd.) a nastupující legislativě nejperspektivnějšími zdroji pro UV zářením iniciovanou polymeraci. Tomuto trendu nasvědčuje nárůst využití UV-LED v posledních letech a postupné nahrazování rtuťových výbojek v některých aplikacích.


SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství 
Program: Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025 ZEMĚ
Období realizace: 01/2018 - 12/2022
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Projekt se bude zaměřovat na výzkum v oblasti autonomních senzorů, které budou obsahovat tištěná teplotní a vlhkostní čidla pro monitoring teploty a obsahu vody v zemině, resp. v mikroklima rostlinného porostu. Tištěná čidla budou napojena na komunikační jednotky, které budou prostřednictvím sítí platformy IoT (SigFox, LoRa, aj.) přenášet data do MIS systémů. Daný systém autonomních čidel, tak umožní monitorovat, příp. řešit uživatelům (ZD) stav závlahy v rámci rostlinné výroby a tím zajišťovat výrobu v rámci systému tzv. "precizního zemědělství", neboli "Smart Farmingu". Vyvíjené systémy budou významně levnější oproti stávajícím řešením a umožní tak vyšší hustotu pokrytí senzorovými systémy, které je nezbytné pro vyšší preciznost řízení závlah.


Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Trvání: 01/2018 - 12/2021
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel: Hrdina Radim

Spoluřešitel: Alafid Fouzy Ramadan Ali
                     Burgert Ladislav
                     Držková Markéta
                     Panák Ondrej

Základním cílem projektu je rozšíření výrobního portfolia příjemce o nové výrobky s vysokou přidanou hodnotou v souladu s dlouhodobou strategií prodeje vysokojakostních HPP pigmentů s unikátními uživatelskými vlastnostmi po stránce intenzi

Rozšířit fotografii: 
false