Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mlady_chemik_110862.jpg

Historie katedry

U zrodu katedry analytické chemie jako jedné z prvních založených kateder Fakulty chemicko-technologické stál vědec světového jména - prof. Ing. Miroslav Jureček, DrSc., který přišel na katedru z Výzkumného ústavu organických syntéz v Rybitví, kde vedl organicko-analytickou laboratoř. Byl velkým humanistou a demokratem, který se proslavil především tím, že založil zcela nový obor analytické chemie, zaměřený na analýzu organických látek. Na naší vysoké škole nejprve přednášel celou analytickou chemii, jak kvantitativní, tak i kvalitativní, a posléze založil vlastní analytickou specializaci, zaměřenou převážně na analýzu organických látek. Své přednášky ukončil v roce 1977 a předal je svému následovníku prof. Ing. Jaroslavu Churáčkovi, DrSc., který se ujal vedení katedry v roce 1971.

Pardubická škola byla vůbec první v republice, kde byly zahájeny v roce 1959 samostatné přednášky z dnes velmi významného oboru chromatografie. Teprve o šest až osm roků později se předmět chromatografie postupně dostával do osnov dalších vysokých škol. Koncem 60. let byli na studijní pobyt přijati v té době čerství absolventi Ing. Pavel Jandera a Ing. Karel Vytřas. Prof. Churáček spolu s prof. Janderou rozvinuli na katedře analytické chemie nový obor vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC), opět jako první v naší republice.

V roce 1995 převzal vedení katedry prof. Vytřas. Z důvodu mimořádného zájmu o studium a zejména potřeb praxe vznikla roku 1996 transformací oddělení klinické biologie a chemie, které bylo součástí katedry analytické chemie, katedra biologických a biochemických věd, nejmladší z kateder FChT. KAlCh se také podílí na zajištění studijních programů Chemie a technická chemie a Chemie a technologie potravin. V letech 2010-2023 vedl katedru analytické chemie prof. Ventura. Od roku 2023 byl do funkce vedoucího jmenován doc. Česla.

Po roce 1989 byly prohloubeny již existující mezinárodní spolupráce a navázány nové s pracovištěmi v USA, Rakousku, Slovinsku, Polsku, Francii a dalšími. V rámci celé řady mezinárodních výměnných programů (Sokrates, Erasmus, Aktion, CEEPUS a další) doktorandi a akademičtí pracovníci katedry navštěvují významná vědecká pracoviště na celém světě. Díky grantovým projektům a výzkumným záměrům se podařila vybavit pracoviště katedry nejmodernější chromatografickou, elektrochemickou a spektroskopickou instrumentací pro řešení různých vědeckovýzkumných problematik.