Syntéza a charakterizace nových barevných směsných oxidů kovů

Projekt GAČR 16-06697S (2016-2018): 

Řešitel:
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Řešitelský kolektiv:

Ing. Petr Bělina, Ph.D., Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Ing. Nataliia Gorodylova, Ph.D., Ing. Jana Luxová, Ph.D., Lenka Tilgnerová, Ing. Aneta Burkovičová, Ing. Blanka Hablovičová, Ing. Kateřina Těšitelová.

Předložený projekt je zaměřen na přípravu a charakterizaci barevných směsných oxidů kovů. Nové funkční anorganické práškové materiály na bázi směsných oxidů s pyrochlorovou a perovskitovou strukturou, fosforečnany typu NASICON a wolframany s wolframitovou strukturou, které obsahují prvky šetrné k životnímu prostředí, budou připraveny s využitím ekologických postupů syntézy. Nové materiály budou charakterizovány s ohledem na jejich fázové složení a optické vlastnosti se zvláštním důrazem na původ a fyzikálně-chemický mechanismus jejich zabarvení. Dále práškové materiály budou charakterizovány z hlediska granulometrického složení, morfologických vlastností, chemické, termické a světelné stability. Hlavním cílem projektu je objevovat nové netoxické materiály se zajímavými vlastnostmi (barva, tepelná stabilita, polovodivé vlastnosti, antikorozní schopnosti, odolnost proti UV záření, atd.), stejně jako rozšíření a systematizace teoretických znalostí původu barevného vzhledu anorganických pevných látek různých typů a jeho vzájemném vztahu se strukturou a složením.

 

Viskozita a kinetické jevy ve sklotvorných systémech

Projekt GAČR 16-10562S (2016-2018): 

Řešitel:
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

Řešitelský kolektiv:
Ing. Jaroslav Barták, Ph.D., Ing. Jana Shánělová, Ph.D., Ing. Roman Svoboda, Ph.D. (Katedra fyzikální chemie)
Ing. Petr Košťál, Ph.D. (Katedra anorganické technologie) 

Viskozitní chování podchlazené sklotvorné kapaliny do značné míry kineticky ovlivňuje jednak tendenci ke krystalizaci, ale také vitrifikaci a související strukturní relaxaci. Nedávné studie ukázaly, že teplotní závislost rychosti růstu krystalů v podchlazených sklotvorných kapalinách mohou být méně výrazné než teplotní závislost viskozity (zejména pro oxidy a organické molekulární systémy). Jedním z cílů projektu je rozšířit bázi experimentálch dat o chalkogenidové systémy (růst krystalů sledovaný mikroskopickými technikami) a v kombinaci s pokročilou analýzou kalorimetrických dat nukleačně-růsových procesů přispět k vysvětlení popsaného chování. Dalším důležitým cílem projektu je studium procesu vitrifikace a strukturní relaxace v závislosti na tepelné historii s ohledem na viskozitní vlastnosti podchlazené sklotvorné kapaliny. Lze očekávat, že poznatky z tohoto výzkumného projektu přispějí k dokonalejšímu řízení procesu krystalizace a vitrifikace v podchlazených sklotvorných kapalinách, což má velký význam.

 

Progresivní technologie propelentů

Projekt TA ČR TA3-0697 (2013 – 2015)

Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Účastníky projektu jsou EXPLOSIA, a.s. Pardubice (příjemce podpory) a Univerzita Pardubice (další účastník).Při řešení projektu budou vyvinuty nové úpravy a formy sloučenin plnících funkci tlumiče plamene ve složení jednosložkových bezdýmných prachů. Zvýšením jejich hydrofobních vlastností dojde ke zkrácení výrobního cyklu eliminací rizikové a ekonomicky náročné operace vakuového sušení a tedy k následné minimalizaci ekologické zátěže, která zapracování tlumičů plamene do bezdýmných prachů dosud doprovází. Nové vlastnosti používaných sloučenin umožní také zvýšení užitných parametrů bezdýmných prachů používaných v mnoha moderních zbraňových systémech malých, středních i velkých ráží a rozšíří tak možnosti jejich uplatnění nejen v nových výkonných systémech, ale také v oblasti bezpečnostních systémů automobilového průmyslu.


Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice (POSTDOK)

KA02: Rozvoj VaV týmu anorganických materiálů pro udržitelný rozvoj
Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.0/30.0021
 (2012-2015)
Garanti: doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.;
 prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Členky řešitelského týmu:
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Ing. Nataliia Oleksandrivna Gorodylova, Ph.D.

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijních programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti, a podpora vzniku silných mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky ve významných institucích. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, stážemi a zapojení do mezinárodních VaV sítí a projektů, účastí na konferencích, organizací odborných seminářů, výchovou a vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění špičkových VaV týmů s významným napojením na mezinárodní sítě a projekty, jejich konkurenceschopnost, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány postdoky, mentory.

http://projekty.upce.cz/postdok/projekt.html


Reverzibilní krystalizace a strukturní relaxace amorfních materiálů pro záznam informace

Projekt GA ČR 106/11/1152 (2011-2015)
Řešitel: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)
Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Cílem projektu je podrobné studium procesů reverzibilní krystalizace a strukturní relaxace, které má význam pro hlubší porozumění mechanismu záznamu informace v paměťových médiích a dlouhodobé uchovávání zapsaných dat. Výsledky budou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech.


Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály (ReAdMat)

Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254 (2012-2014)
Garant: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. (Katedra obecné a anorganické chemie)
Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Projekt je zaměřen na vznik a rozvoj vědeckovýzkumného týmu pro oblast pokročilých nekrystalických materiálů, který bude napojen na mezinárodní vědecko-výzkumné sítě a projekty za aktivní účasti dvou špičkových zahraničních expertů, kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Bude podpořen vznik silných mezinárodních vazeb s vynikajícími odborníky ve významných institucích. Pro dosažení cílů projektu je stanoveno 5 klíčových aktivit.

http://projekty.upce.cz/readmat/index.html


Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb (InEnMat)

Projekt reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0266 (2011-2014)
Garant:
 Ing. M. Ferjenčík, Ph.D. (Ústav energetických materiálů)
Členka řešitelského týmu: Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Ústav energetických materiálů
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Projekt je zaměřen na inovaci předmětů oboru energetických materiálů a jejich hlubší propojení, aby více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín oboru mezi sebou i s jinými obory a aby uváděly do nových trendů a možností aplikací.

http://projekty.upce.cz/inenmat/info.html


Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC)

Projekt MŠMT LG – INGO II (2011-2013)

Řešitelka: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Projekt Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) podporuje aktivní spolupráci české Odborné skupiny termické analýzy (OSTA) při České společnosti chemické s ICTAC, umožňuje českým vědcům účastnit se akcí pořádaných ICTAC a prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni. Cílem je podpořit aktivní zapojení do ICTAC a  organizovat mezinárodní akce.


Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (Team CMV)

Projekt reg. č. CZ. 1.07/2.3.00/09.0104 (2009-2012)
Garant: Ing. Monika Vejchodová
Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Tento projekt měl velmi úzkou vazbu na projekt s názvem „Centrum materiálového výzkumu Pardubice“ (CMV), který byl připravován do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence. Projekt CMV byl investičního charakteru, tj. měl zajistit špičkové, vysoce kvalitní VaV zázemí, vybavení „high tech“ technologiemi a nejmodernějšími přístroji. Tento projekt nebyl Univerzitě Pardubice udělen a projekt „TEAM CMV“ byl řešen samostatně jako vzdělávací projekt zvyšující odborné znalosti a dovednosti členů jednotlivých cílových skupin.  

http://projekty.upce.cz/cmvteam/projekt.html


Fázové transformace v chalkogenidových materiálech pro záznam informace

Projekt GA ČR 104/08/1021 (2008-2010)

Řešitel: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

Předmětem projektu byla příprava a studium čistých i dotovaných skel na bázi ternárních chalkogenidů, která jsou potenciálně vhodná pro elektrický či optický záznam informace. Hlavní důraz byl kladen zejména na detailní studium fázových transformací na mikroskopické i makrokopické úrovni. Cílem projektu bylo hlubší poznání mechanismu a kinetiky fázových transformací v objemových vzorcích nekrystalických chalkogenidů a jejich srovnání s vlastnostmi tenkých vrstev se srovnatelným chemickým složením. Získané výsledky budou potenciálně využitelné při vývoji a konstrukci elektro-optických paměťových médií pro záznam informace.


Nové oxidické materiály s lanthanoidy

Projekt GA ČR 104/08/0289 (2008-2010)

Řešitelka: doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových termicky a chemicky stabilních oxidických sloučenin lanthanoidů, u nichž budou ověřovány laboratorní podmínky syntézy. Produkty budou identifikovány chemicky, analyzovány strukturně a testovány pro různé speciální aplikace. U nejzajímavějších produktů budou laboratorní podmínky syntézy modifikovány na čtvrtprovozní tak, aby byly realizovatelné v technologické praxi.


Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu

Projekt MPO  FT-TA4/074 (2007-2010)

Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Na řešení projektu se podílely SYNPO, a.s. Pardubice (nositel projektu a příjemce dotace), Univerzita Pardubice a Gumárny Zubří, a.s. Projekt se zabývá laboratorním výzkumem podmínek přípravy nových, netradičních typů nanokompozitních materiálů na bázi montmorillonitických jílů a metod pro hodnocení jejich vlastností. Vyvíjené nanokompozity naleznou uplatnění zejména při zvyšování kvality gumárenských výrobků určených pro automobilový a obranný průmysl. Vzhledem k cílovým aplikacím se očekává, že vyvinuté nanokompozitní systémy budou mít výrazně zlepšené bariérové vlastnosti,  rozměrovou stálost, nižší hořlavost a vyšší odolnost vůči rozpouštědlům, tepelnému namáhání a proti šíření trhliny. Výzkumné práce byly zaměřeny zejména na čištění a modifikaci přírodních jílů, dispergační proces a  na studium vlivu modifikujících látek na konečné vlastnosti nanokompozitů.


Testování predikčních možností popisu fyzikálního stárnutí nekrystalických materiálů

Projekt GA ČR 104/07/P106 (2007-2009)

Řešitelka: Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

Projekt byl zaměřen na možnosti předpovědi dlouhodobého chování nekrystalických materiálů z krátkodobých testů. Studium fyzikálního stárnutí bylo soustředěno na sledování objemových a entalpických změn pomocí dilatometrie a kalorimetrie, ale také nových možností ultra-fast mikrokalorimetrie.


Výzkum a vývoj nových high performance barevných pigmentů pro nátěrové hmoty, plasty a stavební hmoty

Projekt FT-TA 3/009 (2006-2009)

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.

Vedle Univerzity Pardubice jako nositele projektu byly jeho dalšími účastníky ČTCAP, a.s. Přerov, VÚOS, a.s. Pardubice a Precheza, a.s. Přerov. Předmětem projektu byl průzkum využití jiných anorganických surovin s cílem optimalizace laboratorního postupu přípravy nových druhů vícesložkových pigmentů s různými barevnými odstíny, optimalizace reakčních podmínek, ověření vlivu surovin na aplikační vlastnosti směsných pigmentů (zejména barevnost, velikost a distribuce velikosti částic, charakter povrchu, světlostálost, barevný jas, dispergovatelnost a pod.).


Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenviromentální hospodaření

Projekt MPO FT-TA/037 (2004-2008)

Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Na řešení projektu se podílely Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem (nositel projektu a příjemce dotace), Univerzita Pardubice, Zemědělská Univerzita v Praze a Lovochemie, a.s. Lovosice (spolupříjemci). Projekt se zabývá vývojem a provozním odzkoušením technologie výroby cenově dostupných hnojiv s pozvolným uvolňováním živin, zejména dusíku. Navržená technologie by měla umožnit výrobu hnojiv využitelných v oblastech se zpřísněným režimem pro používání hnojiv a na půdách se sníženou schopností zadržování aplikovaných živin. Používání tohoto typu hnojiv by mělo přispěvek k ekologizaci i zefektivnění procesu výživy rostlin.


 

true
Rozšířit fotografii: 
false