Směsné perovskity jako multifunkční materiály v pigmentové studii

Směsné perovskity jako multifunkční materiály v pigmentové studii

Projekt GAČR 22-11397S (2022-2024): 

Řešitel:
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
 

Řešitelský kolektiv:

Ing. Petr Bělina, Ph.D., Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Ing. Nataliia Gorodylova, Ph.D., Ing. Jana Luxová, Ph.D., Lenka Tilgnerová, Eva Štipská.

Projekt je věnován přípravě multifunkčních oxidických perovskitů s optimalizovaným složením a fyzikálními parametry laděnými pokročilými syntézními procesy za účelem zlepšení jejich funkčních vlastností v pigmentové oblasti studií, která zahrnuje aplikace jako NIR-reflexní „chladivé“ pigmenty a adsorbenty organických barviv. U obou aplikací se nejnaléhavější otázka týká vývoje ekonomicky dostupného a ekologického složení. Za tímto účelem budou vyvinuty nové sloučeniny na bázi ABO3 (A = Ca, Sr a B = Ti, Sn). Modifikace složení pomocí Mg, Al, Mn, Fe, Co a Ni se zaměří na tvorbu stechiometrických a nestoichiometrických perovskitů, což povede ke zlepšení jejich optické a adsorpční aktivity. Dalším cílem bude stanovit souvislosti ve vztahu experimentálních parametrů a syntézního přístupu k fyzikálním vlastnostem prášků a jejich výkonností v daných oblastech. Praktické důsledky projektu mohou pomoci vyřešit současné problémy globálního znečištění barvivy a zpomalit rozšiřování městských tepelných ostrovů.

true

Rozvoj strategického klastru pro efektivní instrumentální technologické postupy při odhalování padělků výtvarných děl moderního umění ve forenzní oblasti

Rozvoj strategického klastru pro efektivní instrumentální technologické postupy při odhalování padělků výtvarných děl moderního umění ve forenzní oblasti

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS) (Ministerstvo vnitra ČR)

01/2021 - 12/2025

Společný projekt Národní galerie Praha, Kriminalistický ústav a FChT UPa

Hlavní řešitel za UPa: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Ing. Jana Luxová, Ph.D.,

Projekt bude zásadním způsobem kvalitativně rozvíjet schopnosti znalecké služby PČR a orgánů činných v trestním řízení při forenzních analýzách padělků, zejména moderního výtvarného umění, na základě strategického dlouhodobého partnerství zúčastněných institucí. Komplexní unikátní meziinstitucionální a mezioborový průzkum umožní shromáždit specifická data, které budou klíčová pro efektivní verifikaci falz. Zefektivnění analytických postupů a charakteristiky exaktních parametrů budou moci účinně predikovat a jednoznačně odhalovat bezpečnostní hrozby v oblasti padělání výtvarného umění. Výsledky projektu budou bezprostředně nasazeny do forenzní praxe znalecké služby PČR a projekt umožní významně zefektivnit potírání a odhalování této majetkové trestné činnosti.

https://www.upce.cz/projekt-0?id=1036686

true

NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů

NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376
Poskytovatel: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_17_048

Realizace: 07/2018 - 12/2022

Hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Projektový a finanční manažer: Ing. Jana Wagnerová

Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout aktivní i pasivní inovativní materiály, připravené pro praktickou aplikaci:

 • Vysoce citlivá nová čidla na bázi polymerních nanokompozitů, jmenovitě kompozitní čidla mechanického namáhání a scintilační detektory pro konverzi vysokoenergetického gama záření a neutronů
 • Nové materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitních materiálů, jmenovitě nanostrukturované polymerní aerogely s nízkou hustotou pro kosmické aplikace a nanostrukturované polymerní pěny s nízkou tepelnou vodivostí pro tepelně izolační účely.

Vyvinuté materiály najdou díky svým výjimečným vlastnostem využití i v jiných průmyslových oblastech (automobilový, letecký, obranný průmysl, zdravotnictví,…), kde není nejdůležitější cena materiálu, ale jeho mimořádné užitné vlastnosti.

https://projekty.upce.cz/nanomat-senzory-vysokou-citlivosti-materialy-nizkou-hustotou-na-bazi-polymernich-nanokompozitu

true

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320
Zkrácený název projektu: ESF projekt UPa 
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
Číslo výzvy: 02_16_015

Číslo výzvy: 02_17_048Poskytovatel: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyProgram:

Realizace: 04/2017 - 12/2022

Odborný garant projektu: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Koordinátor a finanční manažer projektu: Ing. Šárka Chroustovská

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice (dále jen „UPCE“) a současně na zvýšení relevance absolventů pro trh práce a potřeby společnosti a praxe.

Hlavní záměr projektu bude dosažen prostřednictvím dílčích aktivit:

 • modernizací výukových metod, rozšiřováním nabídky předmětů vyučovaných v AJ, zvyšováním kvalifikace, pedagogické a jazykové kompetence AP;
 • akreditací nových a úpravou stávajících bakalářských a magisterských studijních programů;
 • kariérním poradenstvím a systematizací práce s absolventy UPCE;
 • rozvojem internacionalizace prostředí na UPCE;
 • podporou studentů se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • podporou a usnadněním přechodu žáků SŠ/VOŠ na VŠ a motivací studentů UPCE ke studiu

https://projekty.upce.cz/rozvoj-kvality-vzdelavani-hodnoceni-strategickeho-rizeni-na-univerzite-pardubice#static

  true

  Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

  Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

  Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458
  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
  Prioritní osa: PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  Číslo výzvy: 02_16_016

  Realizace: 04/2017 - 12/2022

  Odborný řešitel projektu: prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
  Finanční a projektový manažer:  Lenka Kalousková
  Odborný organizační asistent: Lenka Janešová-Ministrová

  Hlavní cíle projektu
  • poskytnutí kvalitní prakticky orientované výuky, při které studenti pracují s adekvátním přístrojovým (KA02.1-KA02.7), softwarovým (KA03.1) i hardwarovým (KA03.2) zázemím

  • modernizace přístrojového vybavení v předmětech praktické výuky technicky zaměřených studijních programů v oblasti chemie

  • praktická výuka konkrétních případů využití pořízeného přístrojového a softwarového vybavení v různých odvětvích chemického průmyslu

  • modernizace SW v předmětech teoretické a praktické výuky: zefektivnění práce studentů se softwarem a elektronickými studijními materiály

  • podpora praktických znalostí a dovedností studentů nových/re-akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů

  • připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi, plně odrážející současný vývoj chemického průmyslu

  • propojení praktické výuky a průmyslové aplikace

  https://projekty.upce.cz/modernizace-prakticke-vyuky-zkvalitneni-praktickych-dovednosti-technicky-zamerenych-studijnich#static

  true

  Ukončené projekty

  Syntéza a charakterizace nových barevných směsných oxidů kovů

  Projekt GAČR 16-06697S (2016-2018): 

  Řešitel:
  prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
  Řešitelský kolektiv:

  Ing. Petr Bělina, Ph.D., Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., Ing. Nataliia Gorodylova, Ph.D., Ing. Jana Luxová, Ph.D., Lenka Tilgnerová, Ing. Aneta Burkovičová, Ing. Blanka Hablovičová, Ing. Kateřina Těšitelová.

  Předložený projekt je zaměřen na přípravu a charakterizaci barevných směsných oxidů kovů. Nové funkční anorganické práškové materiály na bázi směsných oxidů s pyrochlorovou a perovskitovou strukturou, fosforečnany typu NASICON a wolframany s wolframitovou strukturou, které obsahují prvky šetrné k životnímu prostředí, budou připraveny s využitím ekologických postupů syntézy. Nové materiály budou charakterizovány s ohledem na jejich fázové složení a optické vlastnosti se zvláštním důrazem na původ a fyzikálně-chemický mechanismus jejich zabarvení. Dále práškové materiály budou charakterizovány z hlediska granulometrického složení, morfologických vlastností, chemické, termické a světelné stability. Hlavním cílem projektu je objevovat nové netoxické materiály se zajímavými vlastnostmi (barva, tepelná stabilita, polovodivé vlastnosti, antikorozní schopnosti, odolnost proti UV záření, atd.), stejně jako rozšíření a systematizace teoretických znalostí původu barevného vzhledu anorganických pevných látek různých typů a jeho vzájemném vztahu se strukturou a složením.

  _______________________________________________________________________________________________________

  Viskozita a kinetické jevy ve sklotvorných systémech

  Projekt GAČR 16-10562S (2016-2018): 

  Řešitel:
  prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

  Řešitelský kolektiv:
  Ing. Jaroslav Barták, Ph.D., Ing. Jana Shánělová, Ph.D., Ing. Roman Svoboda, Ph.D. (Katedra fyzikální chemie)
  Ing. Petr Košťál, Ph.D. (Katedra anorganické technologie) 

  Viskozitní chování podchlazené sklotvorné kapaliny do značné míry kineticky ovlivňuje jednak tendenci ke krystalizaci, ale také vitrifikaci a související strukturní relaxaci. Nedávné studie ukázaly, že teplotní závislost rychosti růstu krystalů v podchlazených sklotvorných kapalinách mohou být méně výrazné než teplotní závislost viskozity (zejména pro oxidy a organické molekulární systémy). Jedním z cílů projektu je rozšířit bázi experimentálch dat o chalkogenidové systémy (růst krystalů sledovaný mikroskopickými technikami) a v kombinaci s pokročilou analýzou kalorimetrických dat nukleačně-růsových procesů přispět k vysvětlení popsaného chování. Dalším důležitým cílem projektu je studium procesu vitrifikace a strukturní relaxace v závislosti na tepelné historii s ohledem na viskozitní vlastnosti podchlazené sklotvorné kapaliny. Lze očekávat, že poznatky z tohoto výzkumného projektu přispějí k dokonalejšímu řízení procesu krystalizace a vitrifikace v podchlazených sklotvorných kapalinách, což má velký význam.

  _______________________________________________________________________________________________________

  Brána vědě/ní otevřená II.

  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2014-2015): 

  Odborný garant projektu: Ing. Valerie Wágnerová
  Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Paulusová
  Finanční manažer projektu: Ing. Libuše Petrová
  Organizační manažer projektu: Lenka Kalousková, Ing. Zdenka Černá

  Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj realizuje projektem Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II) sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Současně vytváří komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogických pracovníků VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ, který umožní zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o nové poznatky, zejména v oblasti TPO.
  Projekt navazuje na úspěšný projekt Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, realizovaný v období 1.6.2012 - 31.5.2014.

  https://projekty.upce.cz/brana-vedeni-otevrena-ii#149635

  _______________________________________________________________________________________________________

  Progresivní technologie propelentů

  Projekt TA ČR TA3-0697 (2013 – 2015)

  Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

  Účastníky projektu jsou EXPLOSIA, a.s. Pardubice (příjemce podpory) a Univerzita Pardubice (další účastník).Při řešení projektu budou vyvinuty nové úpravy a formy sloučenin plnících funkci tlumiče plamene ve složení jednosložkových bezdýmných prachů. Zvýšením jejich hydrofobních vlastností dojde ke zkrácení výrobního cyklu eliminací rizikové a ekonomicky náročné operace vakuového sušení a tedy k následné minimalizaci ekologické zátěže, která zapracování tlumičů plamene do bezdýmných prachů dosud doprovází. Nové vlastnosti používaných sloučenin umožní také zvýšení užitných parametrů bezdýmných prachů používaných v mnoha moderních zbraňových systémech malých, středních i velkých ráží a rozšíří tak možnosti jejich uplatnění nejen v nových výkonných systémech, ale také v oblasti bezpečnostních systémů automobilového průmyslu.

  _______________________________________________________________________________________________________

  Brána vědě/ní otevřená – BRAVO

  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2012-2014): 

  Odborný garant projektu: Ing. Valerie Wágnerová
  Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Paulusová
  Finanční manažer projektu: Ing. Libuše Petrová

  Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj realizuje projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult.
  Projekt BRAVO vytváří systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž univerzita netradičními odbornými formami přibližuje široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.

  https://projekty.upce.cz/brana-vedeni-otevrena-bravo#static 

  _______________________________________________________________________________________________________

  Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice (POSTDOK)

  KA02: Rozvoj VaV týmu anorganických materiálů pro udržitelný rozvoj
  Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.0/30.0021
   (2012-2015)
  Garanti: doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.;
   prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

  Členky řešitelského týmu:
  prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
  Ing. Nataliia Oleksandrivna Gorodylova, Ph.D.

  Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
  Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

  Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijních programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti, a podpora vzniku silných mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky ve významných institucích. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, stážemi a zapojení do mezinárodních VaV sítí a projektů, účastí na konferencích, organizací odborných seminářů, výchovou a vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění špičkových VaV týmů s významným napojením na mezinárodní sítě a projekty, jejich konkurenceschopnost, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány postdoky, mentory.

  http://projekty.upce.cz/postdok/projekt.html

  ____________________________________________________________________________________________________

  Reverzibilní krystalizace a strukturní relaxace amorfních materiálů pro záznam informace

  Projekt GA ČR 106/11/1152 (2011-2015)
  Řešitel: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)
  Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

  Cílem projektu je podrobné studium procesů reverzibilní krystalizace a strukturní relaxace, které má význam pro hlubší porozumění mechanismu záznamu informace v paměťových médiích a dlouhodobé uchovávání zapsaných dat. Výsledky budou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech.

  _______________________________________________________________________________________________________

  Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály (ReAdMat)

  Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254 (2012-2014)
  Garant: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. (Katedra obecné a anorganické chemie)
  Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

  Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
  Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

  Projekt je zaměřen na vznik a rozvoj vědeckovýzkumného týmu pro oblast pokročilých nekrystalických materiálů, který bude napojen na mezinárodní vědecko-výzkumné sítě a projekty za aktivní účasti dvou špičkových zahraničních expertů, kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Bude podpořen vznik silných mezinárodních vazeb s vynikajícími odborníky ve významných institucích. Pro dosažení cílů projektu je stanoveno 5 klíčových aktivit.

  http://projekty.upce.cz/readmat/index.html

  _______________________________________________________________________________________________________

  Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb (InEnMat)

  Projekt reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0266 (2011-2014)
  Garant:
   Ing. M. Ferjenčík, Ph.D. (Ústav energetických materiálů)
  Členka řešitelského týmu: Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

  Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Ústav energetických materiálů
  Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

  Projekt je zaměřen na inovaci předmětů oboru energetických materiálů a jejich hlubší propojení, aby více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín oboru mezi sebou i s jinými obory a aby uváděly do nových trendů a možností aplikací.

  http://projekty.upce.cz/inenmat/info.html

  _______________________________________________________________________________________________________

  Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC)

  Projekt MŠMT LG – INGO II (2011-2013)

  Řešitelka: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

  Projekt Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) podporuje aktivní spolupráci české Odborné skupiny termické analýzy (OSTA) při České společnosti chemické s ICTAC, umožňuje českým vědcům účastnit se akcí pořádaných ICTAC a prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni. Cílem je podpořit aktivní zapojení do ICTAC a  organizovat mezinárodní akce.

  _____________________________________________________________________________________________________

  Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (Team CMV)

  Projekt reg. č. CZ. 1.07/2.3.00/09.0104 (2009-2012)
  Garant: Ing. Monika Vejchodová
  Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.
  Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

  Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

  Tento projekt měl velmi úzkou vazbu na projekt s názvem „Centrum materiálového výzkumu Pardubice“ (CMV), který byl připravován do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence. Projekt CMV byl investičního charakteru, tj. měl zajistit špičkové, vysoce kvalitní VaV zázemí, vybavení „high tech“ technologiemi a nejmodernějšími přístroji. Tento projekt nebyl Univerzitě Pardubice udělen a projekt „TEAM CMV“ byl řešen samostatně jako vzdělávací projekt zvyšující odborné znalosti a dovednosti členů jednotlivých cílových skupin.  

  http://projekty.upce.cz/cmvteam/projekt.html

  _______________________________________________________________________________________________________

  Fázové transformace v chalkogenidových materiálech pro záznam informace

  Projekt GA ČR 104/08/1021 (2008-2010)

  Řešitel: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

  Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

  Předmětem projektu byla příprava a studium čistých i dotovaných skel na bázi ternárních chalkogenidů, která jsou potenciálně vhodná pro elektrický či optický záznam informace. Hlavní důraz byl kladen zejména na detailní studium fázových transformací na mikroskopické i makrokopické úrovni. Cílem projektu bylo hlubší poznání mechanismu a kinetiky fázových transformací v objemových vzorcích nekrystalických chalkogenidů a jejich srovnání s vlastnostmi tenkých vrstev se srovnatelným chemickým složením. Získané výsledky budou potenciálně využitelné při vývoji a konstrukci elektro-optických paměťových médií pro záznam informace.

  ______________________________________________________________________________________________________

  Nové oxidické materiály s lanthanoidy

  Projekt GA ČR 104/08/0289 (2008-2010)

  Řešitelka: doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

  Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových termicky a chemicky stabilních oxidických sloučenin lanthanoidů, u nichž budou ověřovány laboratorní podmínky syntézy. Produkty budou identifikovány chemicky, analyzovány strukturně a testovány pro různé speciální aplikace. U nejzajímavějších produktů budou laboratorní podmínky syntézy modifikovány na čtvrtprovozní tak, aby byly realizovatelné v technologické praxi.

  ______________________________________________________________________________________________________

  Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu

  Projekt MPO  FT-TA4/074 (2007-2010)

  Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

  Na řešení projektu se podílely SYNPO, a.s. Pardubice (nositel projektu a příjemce dotace), Univerzita Pardubice a Gumárny Zubří, a.s. Projekt se zabývá laboratorním výzkumem podmínek přípravy nových, netradičních typů nanokompozitních materiálů na bázi montmorillonitických jílů a metod pro hodnocení jejich vlastností. Vyvíjené nanokompozity naleznou uplatnění zejména při zvyšování kvality gumárenských výrobků určených pro automobilový a obranný průmysl. Vzhledem k cílovým aplikacím se očekává, že vyvinuté nanokompozitní systémy budou mít výrazně zlepšené bariérové vlastnosti,  rozměrovou stálost, nižší hořlavost a vyšší odolnost vůči rozpouštědlům, tepelnému namáhání a proti šíření trhliny. Výzkumné práce byly zaměřeny zejména na čištění a modifikaci přírodních jílů, dispergační proces a  na studium vlivu modifikujících látek na konečné vlastnosti nanokompozitů.

  _____________________________________________________________________________________________________

  Testování predikčních možností popisu fyzikálního stárnutí nekrystalických materiálů

  Projekt GA ČR 104/07/P106 (2007-2009)

  Řešitelka: Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

  Projekt byl zaměřen na možnosti předpovědi dlouhodobého chování nekrystalických materiálů z krátkodobých testů. Studium fyzikálního stárnutí bylo soustředěno na sledování objemových a entalpických změn pomocí dilatometrie a kalorimetrie, ale také nových možností ultra-fast mikrokalorimetrie.

  ______________________________________________________________________________________________________

  Výzkum a vývoj nových high performance barevných pigmentů pro nátěrové hmoty, plasty a stavební hmoty

  Projekt FT-TA 3/009 (2006-2009)

  Řešitel: prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.

  Vedle Univerzity Pardubice jako nositele projektu byly jeho dalšími účastníky ČTCAP, a.s. Přerov, VÚOS, a.s. Pardubice a Precheza, a.s. Přerov. Předmětem projektu byl průzkum využití jiných anorganických surovin s cílem optimalizace laboratorního postupu přípravy nových druhů vícesložkových pigmentů s různými barevnými odstíny, optimalizace reakčních podmínek, ověření vlivu surovin na aplikační vlastnosti směsných pigmentů (zejména barevnost, velikost a distribuce velikosti částic, charakter povrchu, světlostálost, barevný jas, dispergovatelnost a pod.).

  ______________________________________________________________________________________________________

  Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenviromentální hospodaření

  Projekt MPO FT-TA/037 (2004-2008)

  Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

  Na řešení projektu se podílely Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem (nositel projektu a příjemce dotace), Univerzita Pardubice, Zemědělská Univerzita v Praze a Lovochemie, a.s. Lovosice (spolupříjemci). Projekt se zabývá vývojem a provozním odzkoušením technologie výroby cenově dostupných hnojiv s pozvolným uvolňováním živin, zejména dusíku. Navržená technologie by měla umožnit výrobu hnojiv využitelných v oblastech se zpřísněným režimem pro používání hnojiv a na půdách se sníženou schopností zadržování aplikovaných živin. Používání tohoto typu hnojiv by mělo přispěvek k ekologizaci i zefektivnění procesu výživy rostlin.

   

  true
  Rozšířit fotografii: 
  false