Servisní a poradenská činnost

Odborné konzultace

 • vysokoteplotní způsoby přípravy anorganických pigmentů a polykrystalických látek, jejich charakterizace a vlastnosti
 • technologie anorganických výrob, zejména průmyslových hnojiv, pigmentů, plniv a keramických materiálů
 • problematika krystalizace a srážení z roztoků, termodynamika a kinetika chemických reakcí, využití kalorimetrických metod při studiu technologicky významných procesů
 • příprava a vlastnosti chalkogenidových skel
 • analýza anorganických látek a jejich stanovení v různých typech materiálů

 

true

Termoanalytická laboratoř

vedoucí: doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D. 

tel.: 466037179

e-mail: pavla.honcova@upce.cz

Nabízené služby:

 • stanovení specifického tepla tuhých látek
 • stanovení tepel fázové přeměny
 • zjišťování změn struktury a složení materiálů v závislosti na teplotě (krystalizace, dehydratace, skelný přechod a pod.)
 • studium reakcí v homogenních a heterogenních soustavách (neutralizace, koroze, chemisorpce, rozpouštění plynů a pod.)
 • studium fázových přeměn v závislosti na tlaku v  systémech plyn - kapalina - pevná látka
 • studium jevů probíhajících v biologických systémech (růst, metabolismus a pod.)
 • studium viskozity podchlazených tavenin a skel
 • stanovení koeficientu teplotní délkové roztažnosti

Požadavky na zákazníka:

 • poskytnutí základních informací o původu, chemickém složení a vlastnostech zkoušeného vzorku (nesmí být výbušný)
 • minimální množství vzorku je 50 mg (případně dle metodiky)
 • dohoda o způsobu provedení zkoušek a měření

 

true

Laboratoř charakterizace pigmentů a práškových materiálů

vedoucí: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

 

telefon: 466 037 185, Fax: 466 037 068

 

e-mail: petra.sulcova@upce.cz

 

Nabízené služby:

 • měření distribuce velikosti částic práškových materiálů na přístroji Mastersizer 2000 MU (Malvern Instruments Ltd., Velká Británie);

 • objektivní měření barevnosti na přístroji Color Quest XE (HunterLab, USA)  v intervalu 400 - 700 nm po 10 nm, popis barvy v barevném prostoru XYZ, L*a*b* a LCH (včetně barevných diferencí).

 • měření měrného povrchu a distribuce pórů práškových materiálů metodou BET na přístroji Nova 1200e (Quantachrome Instruments, USA)

 • stanovení pigmentově - aplikačních vlastností práškových materiálů:

-   stanovení hustoty pyknometrickou metodou (ČSN EN ISO 787-10);

-   stanovení sypné a setřesné hmotnosti (ČSN EN ISO 787-11);

-   stanovení spotřeby oleje (ČSN EN ISO 787-5);

-   stanovení obsahu těkavých látek při 105 °C (ČSN EN ISO 787-2);

-   stanovení hodnoty pH vodné suspenze (ČSN EN ISO 787-9);

-   stanovení rezistivity vodného výluhu (ČSN EN ISO 787-14);

-   stanovení obsahu látek rozpustných ve vodě (ČSN EN ISO 787-8).

 

Požadavky na zákazníka:

 • poskytnutí základních informací o chemickém složení a rozpustnosti zkoušeného vzorku;

 • minimální množství vzorku pro měření distribuce velikosti částic a měření barevnosti  5 g, pro stanovení všech pigmentově-aplikačních vlastností je třeba 500 g vzorku (nespotřebovaný vzorek bude vrácen zákazníkovi);

 • dohoda o způsobu provedení nenormovaných zkoušek;

 • minimální množství vzorku pro měření měrného povrchu 5 g;

 

true
Rozšířit fotografii: 
false